Bibiliya ivuga iki kuri Gatanya isigaye yarabaye nk’umukino no mu bakozi b’Imana?

0
1323

Bibiliya igaragaza ko Imana itishimira ko abashakanye batandukana, yishimira ko abashyingiranywe babana akaramata hagira ukosa mugenzi wea akamubabarira bakiyunga dore ko inavuga ko iyo basezeranye kubana bombi baba babaye umubiri umwe.

Muri iyi minsi, Leta nyinshi harimo na Leta y’u Rwanda zihanganye n’ikibazo cy’ubwiyongere bw’ingo zisenyuka umunsi ku munsi bigateza ingaruka ku muryango rusange w’abantu. Uko iminsi yicuma ni ko umubare w’abasaba gutandukana/abaka gatanya ugenda uzamuka.

Gutandukana hagati y’abashakanye byabaye nk’umukino, ikibabaje cyane kurushaho ni uko n’Abakirisito ndetse n’abakozi b’Imana barimo gutandukana n’abo bashakanye kandi ari bo sosiyete yafatiragaho icyitegererezo.

Ubusanzwe nta muntu n’umwe ushaka ateganya kuzatandukana n’uwo ashatse, bibayeho uwo muntu yaba yarubatse urugo agamije ikindi kitari umubano w’abashakanye.

Amasomo menshi muri Bibiliya agaragaza ko Imana itishimira na gato ko abashakanye batandukana. Yarabivuze muri Malaki 2: 16 iti: “Kuko nanga gusenda, ni ko Uwiteka Imana ya Isiraheli ivuga…”

Muri Mariko 10:7-9 havuga ko umuntu agomba gusiga se na nyina akabana n’umugore we akaramata (ubudatandukana), hanasobanura ko abo bombi baba babaye umubiri umwe. Ku murono wa 9 hakagira hati: “Nuko icyo Imana yateranije hamwe, umuntu ntakagitandukanye.”

Uretse no gutandukana, Imana ntanubwo yishimira ko hanabaho kwahukana. 1 Abakorinto 7: 10-11, 39. Umugore agomba guhora ahambiuriye ku mugabo we kugeza umwe muri bo apfuye. Abaroma 7:2-3,

Imana ishaka ko abantu bababarirana aho gutandukana

Amasomo atandukanye yo muri Bibiliya agira abantu inama yo kubabarira kuko Bibiliya iravuga ngo: “Nimutababarira abantu, na so na we ntazabababarira ibyaha byanyu (Matayo 6:15).

Muri Luka 17:3 yaravuga hati:”Mwirinde! Mwene so nakora nabi umucyahe, niyihana umubabarire.”

Ni gihe ki Bibiliya yemerera abantu gutandukana?

Muri Matayo 19: 9 herekana ko umuntu yemerewe gusenda umugore we igihe amuhoye gusambana gusa (yamuciye inyuma) kandi ikanagaragaza ko umugabo ucyura uwasenzwe na we aba asambanye.

Hagira hati: “Ariko ndababwira yuko umuntu uzasenda umugore we atamuhoye gusambana, akarongora undi azaba asambanye. Kandi ucyura uwasenzwe na we aba asambanye.” Ibi bihuje neza n’ibyanditswe muri Luka:16:18 na Matayo 5:32

Ikindi Bibiliya igaragaza ni uko mu gihe umugabo yasenze (yirukanye) umugore agashakwa n’undi mugabo, umugabo wa mbere w’uwo mugore ntaba yemerewe kongera kumugira uwe kuko Bibiliya igaragaza ko ari ikizira nkuko mu Gutegeka kwa Kabiri 24:14 habigaragaza.

Mu Itangiriro Imana igaragaza ukuntu umugambi wayo mbere na mbere wari uwo guhuza abagabo n’abagore ubutazatandukana bakabana akaramata, ntabwo ari iby’igihe gito, bityo rero, abantu bakwiye kugendera mu mugambi w’Imana bakabana akaramata bakirinda icyo ari cyo cyose cyaba intandaro yo gutandukana.

Imana ntiyishimira ko abashakanye batandukana

Facebooktwittergoogle_plusredditpinterestlinkedinmail

SIGA IGITEKEREZO CYAWE KURI IYI NKURU ::