Birindwi wamenya Bibiliya ivuga ku mfubyi

0
1510

Bibiliya igaragaza ko Imana Rurema yita ku biremwa byayo byose ariko ikita cyane no ku mfubyi nk’abantu batagira kirengera ikanaha inshingano umukirisito zo gufasha ndetse no kwita ku bababaye by’umwihariko imfubyi.

Dore ibintu birindwi Bibiliya ivuga ku mfubyi

1. Abantu basabwa gucira Imfubyi imanza zitabera

Imfubyi nubwo zitagira kirengera, abantu by’umwihariko abakirisitu basabwa kuzicira imanza zitarimo akarengane, mu gucira imanza imfubyi hakwiye gukoreshwa ubutabera bwuzuye, ntizigomba kurengana ngo nuko zitagira kivuganira.

Yesaya 1:17 haranditse hati: “mwige gukora neza mushaka imanza zitabera, murenganure abarengana, mucire imfubyi urubanza muburanire abapfakazi.

Abana b’imfubyi bakeneye umuntu wo kubavugira, mu gihe badafite uruvugiro, mbese bakenye umuntu wo kubagirira impuhwe kuko ntawe baba bafite bareba cyangwa babwira ngo abafashe.

2. Imana yumva kurira no gutaka kw’imfubyi kandi izahana abazirenganya

Nubwo abantu barenganya imfubyi bakazigirira nabi, Imana ubwayo izumva gutaka kwazo izirengere ndetse ihane abazirenganya.

Kuva22:21–22 Yagira hati: “Ntihakagire umupfakazi cyangwa imfubyi mubabaza, nugira icyo ubababaza na gato bakantakira, sinzabura kumva gutaka kwabo, uburakari bwanjye bukagurumana nkabicisha inkota ,abagore banyu namwe bakaba abapfakazi ,abana banyu bakaba imfubyi.

3. Imana icira imfubyi n’abapfakazi imanza zibarengera

Imana ireba abantu bababaye iri mu ijuru ikareba abarengana igahagarara ku ruhande rwabo, ikabacira imanza zibarengera.

Gutegeka kwa kabiri 10:18 : “Icira imfubyi n’abapfakazi imanza zibarengera, ikunda umusuhuke w’umunyamahanga ikamugaburira ikamwambika.

4. Imana ni umutabazi w’imfubyi

Bibiliya ivuga ko Imana ihora yiteguye gutabara imfubyi mu bibazo zihura na byo.

Zaburi 10:14: “warabibonye kuko urebera igomwa n’urwango kubishyiraho ukuboko kwawe , umunyamubabaro akwiringira wenyine , ni wowe utabara imfubyi.”

5. Imana ibasha kuba mu cyimbo cy’ababyeyi b’imfubyi

Bibiliya igaragaza ko aho Imana iri mu buturo bwayo bwera ihora mu ruhande rw’imfubyi ndetse igakora nkaho yaba ari umubyeyi w’izo mfubyi.

Zaburi 68:6 “Imana iri mu buturo bwayo bwera, ni se w’imfubyi n’umucamanza urengera abapfakazi.

6. Kwita ku mfubyi ni inshingano y’abakirisitu bose

Yakobo 1:27:”Idini ritunganye kandi ritanduye ni riri: ni ugusura impfubyi n’abapfakazi mu mibabaro yabo no kwrinda kutanduzwa n’ibyisi.”

7. Gufasha no kwita ku bana batagira ababitaho ni nko gufasha Yesu

Mariko 9:37: “uwemera umwe mu bana bato nk’uyu mu izina ryanjye ni njye aba yemeye , kandi unyemera si jye yemera gusa ahubwo  aba yemeye n’uwantumye”

Iyi mirongo yose n’indi tutarondoye, igaragaza ko nubwo abantu bashobora kubona imfubyi nk’abantu basuzuguritse, Imana yo yaziremye izi uko zigomba kubaho, izirengera mu makuba no mu karengane ariko nanone Imana isaba abakirisitu kugirira neza imfubyi no kuzisura bakabana na zo mu mibabaro yazo.

Facebooktwittergoogle_plusredditpinterestlinkedinmail

SIGA IGITEKEREZO CYAWE KURI IYI NKURU ::