Thursday , 21 September 2017

GOSPEL NEWS

Ibyo Pasiteri Lydia Masasu yatangaje byakoma mu nkokora abitegura gusenya ingo zabo

Pasiteri Lydia Masasu  yasabye abashakanye kurushaho kubaho mu buzima bwo gutinya Imana , bakanga icyaha , ndetse bagashaka ukwera kw’Imana bakiranuka. Yanabasabye kandi abashakanye kurinda ingo zabo ishyari , inshuti mbi , n’ibindi byose byatuma ingo zabo zijegajega. Ibi Pasiteri Lydia Masasu  yabivuze mu gihe Abakirisitu b’Itorero Evangelical Restoration Church bari mu gihembwe gifite insanganyamatsiko igira iti: ‘ Gutinya Imana ... Read More »

Impamvu Imana irwanya abibone , n’ibihano bitegereje abameze batyo – Ev. Mucyo David

Mbanje kubasuhuza mw’izina ry’Umwami wacuYesu Kristo kandi mbifuriza amahoro y’Imana muri byose. Uyu munsi turaganira ku cyaha cy’ubwibone n’ingaruka zacyo mu maso y’Imana ndetse na bantu . Dufatanye gusoma ibyanditswe byera bidufasha gusobanukirwa neza iri somo , muri 1 Petero  5 : 5b hagira hati :” Mwese mukenyere kwicisha bugufi kugirango mukorerane, kuko Imana irwanya abibone naho abicisha bugufi ikabahera ... Read More »

Ni iki cyateye ababyeyi ba Pasiteri Desire kumutangaho icyacumi (1/10) ku Mana mu myaka 29 ishize?

Pasiteri Desire Habyarimana ni umwe mu bapasiteri bake bakora umurimo w’ubumisiyoneri mu Rwanda ndetse no hanze yarwo, uyu murimo yawaturiweho n’ababyeyi be ubwo bamutangagaho Icyacumi (1/10)  afite imyaka cumi n’itatu gusa bamushyira mu nzu y’Imana akajya abana n’abamisiyoneri. Kuwa 15 Kanama 1975 nibwo ababyeyi ba Pasiteri Desire Habyarimana bari mu byishimo bikomeye ubwo bari babonye umwana nyuma y’imyaka itanu barabuze ... Read More »

Icyo Bibiliya ibwira abanyabute no kubahanira kwigira iterambere ku migenzereze y’ikimonyo.

Muri buri kintu cyose umuntu yakora, hari amabwiriza n’amabanga aba ahari yakifashisha kugira ngo atere imbere. Bibiliya nk’igitabo cyuzuyemo inyigisho z’uburyo bwinshi yaba iz’imigenzereze n’izindi, iraguhishurira amwe mu mabanga yatuma utera imbere uramutse wigiye ku migenzereze y’ikimonyo. Bibiliya ni igitabo cyera kirimo ibyo Imana yandikishije bigirira umumaro abagisoma kigahindura ubuzima bwabo. Muri iyi nkuru turibanda ku nyigisho ivuga ku kugira ... Read More »

Menya ibyo Imana ibwira abamaraya , abishingira abandi , abanyabute , ndetse n’ibyo yanga

Bibiliya nk’igitabo gikubiyemo ibyanditswe byera kigaragaza neza ibyo Imana ibwira abakora ibyaha bitandukanye , kikagaraza ingororano zihambaye ku muntu wese uzagenza uko Imana ishaka zirimo kuzaragwa ubugingo buhoraho akicara iburyo bw’Imana Data isumba byose. Hari ibintu bine Bibiliya iziririza ku ubwoko bw’Imana ( abantu ) , kugirango bwirinde uko bushoboye  hato butaza kugwa mu mutego wa satani nkuko byanditse mu ... Read More »

Pasiteri Desire Habyarimana yasubije abatekereza ko bazishima mu Ijuru bakakira kubaho ubuzima bubabaje ku isi.

Pasiteri Desire Habyarimana ntiyemeranya n’abafite imyumvire y’uko umuntu akwiye kwakira kubaho ubuzima bubi ari mu isi, yizeye kuzabaho neza mu ijuru. Aganira n’ikinyamakuru ibyishimo.com, Pasiteri Desire yavuze ko bene iyi nyigisho atari yo kuko agakiza gakwiye kugera ku bice bitatu bigize umuntu. Yagize ati:” Ntabwo iyi nyigisho ari yo.Twabanziriza kuvuga ku gakiza kuzuye, kaba kakoze ku bice bitatu: Umwuka, Ubugingo ... Read More »

IJAMBO RY’IMANA NA IBYISHIMO.COM: Dukunde Imana na bagenzi bacu

Ndabasuhuje mu izina rya Yesu kristo Umwami wacu waducunguye ngo turonke ubuginhgo buhoraho. Uyu munsi turaganira ku rukundo; Ijambo dusanga muri Yohana 21: 15_17 Nuko bamaze kurya Yesu abaza Simoni Petero ati “Simoni mwene Yona, urusha aba kunkunda?” Aramusubiza ati”Yee, Mwami, uzi ko ngukunda.” Aramubwira ati”Ragira abana b’intama banjye.” Yongera kumubaza ubwa kabiri ati”Simoni mwene Yona, urankunda?” Aramusubiza ati”Yee, Mwami, ... Read More »

IJAMBO RY’IMANA NA IBYISHIMO.COM.: Wari uzi ko Imana nayo ifuhira uwo ikunda? nkuko umugabo afuhira umugore we?

Mbanje ku basuhuza mw’izina ry’Umwami wacu Yesu we wapfuye akazuka kubw’ibyaha byacu ngo tubeho mu rupfu rwe niho tubonera imbabazi n’Agakiza Kuko mbafuhira ifuhe ryo mu buryo bw’Imana, kuko nabakwereye umugabo umwe ari we Kristo ngo mubashyingire mumeze nk’umwari utunganye ariko ndatinya yuko nk’uko ya nzoka yoheje Eva uburyarya bwayo, ko ari na ko intekerezo zanyu zayobywa mukareka gutungana no ... Read More »

IJAMBO RY’IMANA NA IBYISHIMO.COM: Nta kintu na kimwe kinanira Imana

Ndabasuhuje mu izina ry’umwami wacu Yesu Kristo wa ducunguye ngo duhabwe ubugingo buhoraho kubw’amaraso ye n’imibyimba yagize twarakijijwe. Tugiye kuganira Ijambo ry’Imana rivuga ku mbaraga z’Imana dusanga mu gitabo cya Yobu 9:5-6. Yimura imisozi itabimenye ikayubikana uburakari bwayo itigisa Isi ikayikura ahayo, N’inkingi zayo zikanyeganyega. Aha rero hagaragara gukora gukomeye kw’Imana n’ubutware bwayo kuko ni bwo na Yobu yavuze muri ... Read More »

IJAMBO RY’IMANA NA IBYISHIMO.COM. Dukwiye gushaka imbaraga z’Umwuka Wera ibindi n’inyongera

Ndabasuhuje mu izina ry’Umwami wacu Yesu Kristo waducunguye ngo duhabwe ubungingo buhoraho kubw’amaraso ye n’imibyimba yagize tugakizwa. Tugiye kuganira ku mbaraga umukirisitu akwiye kugira kuko abantu twamenye Imana dukeneye imbaraga zidasanzwe muri iyi minsi ya none. Hari abakiristu benshi babatijwe ariko batarabona imbaraga. Dutate ingero; ukaba uri umudiyakoni cyangwa umuririmbyi ariko nta mbaraga. Mu igihe tugezemo abantu bishakira amfaranga, imyambaro, ... Read More »

Facebook

Get the Facebook Likebox Slider Pro for WordPress