Wednesday , 26 July 2017

GOSPEL NEWS

IJAMBO RY’IMANA KU IBYISHIMO.COM :” Yesu aza mu gihe gikwiye “

Mbanje kubasuhuza mw’izina ry’umwami wacu Yesu Kristu we waducunguye ngo turonke ubugingo buhoraho , kuko muri we ariho dukura imbararaga zo kunesha ibyaha tukagira umunezero udashira. Uyu munsi tariki 11 Gicurasi 2017 tugiye kuganira amagambo y’Imana dusanga muri Yohana 5:6 hagira hati :” Yesu amubonye aryamye amenya ko amaze igihe kirekire arwaye aramubaza ati ‘ mbese urashaka gukira?'” Bene data ... Read More »

IJAMBO RY’IMANA KU IBYISHIMO.COM:”IMIMARO 6 Y’AMASENGESHO” –IGICE CYA KABIRI

Mbanje kubasuhuza mu izina ry’Umwami wacu yesu kristu we wadupfiriye ku musaraba kugirango tubone ubugigo buhoraho kandi bwinshi. Uyu munsi turagaruka ku kamaro k’amasengesho igice cya kabiri turebe, ese Amasengesho amarira iki abayakora? ese nawe hari umumaro wayabonyemo? gusa Bibiliya igenda itwereka abakoresheje amasengesho bagasubizwa, nawe warayakoresheje ubona Imana hari icyo igukoreye? Ntabwo ibi Ikinyamakuru Ibyishimo.com tugiye kubagezaho ubibona bitewe ... Read More »

IJAMBO RY’IMANA KU IBYISHIMO.COM :” Imimaro 6 y’Amasengesho ” — Igice cya mbere .

Ni kenshi abantu bumva gusenga , ariko ntibasobanukirwe n’impamvu gusenga bihabwa agaciro mu buzima bw’Umukristo uri mu rugendo rujya mu  Ijuru. Muri iyi nkuru , turagaruka ku mimaro itandatu ituruka mu bihe byiza byo gusenga , aho usenga abona inyungu zigaragara imbere n’inyuma. Ntago ibi Ikinyamakuru Ibyishimo.com tugiye kubagezaho ubibona bitewe naho wasengeye ( mu cyumba cyawe , mu butayu ... Read More »

Mu gihe ivugabutumwa riri mu nzira zigoye , Pasiteri Desire aravuga ibintu 3 bisabwa kugirango wemererwe kurikora .

Uyu munsi ndashaka ko tuganira ku ivugabutumwa rijyanye no kugabura iby’Imana , kuko akenshi usanga abantu benshi mu matorero bafite umugambi wo kubwiriza nkuko ijambo ry’Imana rivuga ngo mujye mu mahanga yose abazizera muzababatize mu izina ry’umwami wacu Yesu Kristu. Mu kiganiro Inkinyamakuru Ibyishimo.com cyagiranye na Pasiteri Habyarimana Desire yavuze ko ubundi umuvugabutumwa ari umuntu byibura wujuje ibintu bigera kuri ... Read More »

Ibintu 5 wakora bigahesha Imana icyubahiro mu buryo buhoraho

Guha Imana icyubahiro bitanga umusaruro ku bantu babisobanukiwe , bikagenda neza mu gihe ubikora yuzuye imbaraga z’Umwuka wera. Mu gihe ubaye umuntu wiyemeje kwizera Imana, biba byiza iyo atari ibintu ukora ku cyumweru cyangwa mu mpera z’icyumweru (weekend) gusa , ahubwo ari ibintu bikwiye guhoraho. Ubu buryo 5 bwagufasha mu kumenya uko wahaye Imana icyubahiro ubiyobowemo n’Umwuka wera : Kwishimira ... Read More »

Ibyo wakora nk’Umukristo igihe ubonye Ubuzima burushaho gukomera.

Kenshi ubuzima bujya bukomerera abantu , ariko Abakristo babyitwaramo mu buryo bitandukanye ; bamwe bahitamo kureka gusenga , abandi bagacika intege mu buryo bumwe cyangwa ubundi , nyamara nubwo ibibazo byaza bimeze bite, Isezerano dufite nuko Uwiteka akiza abantu be muri byose. Ibi ni bimwe mu byo wakora mu gihe ubuzima bwawe nk’umukristo ubona burushaho gukomera , ugatsinda ibikugerageza : ... Read More »

IJAMBO RY’IMANA KU IBYISHIMO.COM :” Yesu Kristu ntiyadupfiriye kuko twari benshi , niyo uza kuba ari wowe wenyine uri ku isi yari kugupfira.”

Mbanje kubasuhuza mw’izina ry’umwami wacu Yesu kristu we waducunguye ngo turonke ubugingo buhoraho kuko muri we ariho dukura imbararaga zo kunesha ibyaha , n’umunezero udashira. Uyu munsi tariki 2 Gicurasi 2017 tugiye kuganira amagambo y’Imana dusanga Yobu 42:1-2 havuga ati. ” Maze Yobu asubiza Uwiteka ati ” nziyuko ushobora byose, kandi nta kibasha kurogoya imigambi yawe .” Reka nkubwire wowe ... Read More »

IJAMBO RY’IMANA KU IBYISHIMO.COM :” Ukwiye kuba umusirikare nyawe wa Yesu Kristu “.

Ndabasuhuje mw’izina ry’Umwami wacu Yesu Kristu ariwe waducunguye ngo duhabwe ubuzima buhoraho tubiheshejwe n ‘amaraso ye yavuye ku musaraba . Ijambo tugiye kuganira uyu munsi turarisanga muri 2timoteyo 2:4. Havuga ngo :” Nta waba umusirikare kandi ngo yishyire mu by’ubu bugingo ,ngo abe akinejeje  uwamwandikiye  ubusirikare .” Tugiye kuganira kubiranga umusirikare w’igihugu : 1) Arangwa no kugira ubwene gihugu 2) ... Read More »

IJAMBO RY’UMUNSI KU IBYISHIMO.COM :” Mutegerereze Umwami mu murwa “.

Mbanje ku basuhuza mw’izina ry’umwami wacu Yesu Kristu ari we waducunguye ngo aduheshe ubugingo buhoraho , kandi mu rupfu rwe niho dukura imbaraga no kunesha. Uyu munsi tariki 26 Mata turaganira ijambo ry’Imana riri muri Ruka 24-49 hagira hati :” kandi dore ngiye kuboherereza ibyo data yasezeranye,ariko mugume mu murwa kugera ubwo muzambikwa imbaraga zivuye mu ijuru.” Ahaniho yesu yararimo ... Read More »

IJAMBO RY’UMUNSI KU IBYISHIMO.COM : Gutegeka kwa kabiri 1-3

Mbanje ku basuhuza mw’ izina ry’Umwami wacu Yesu Kristu ari we waducunguye ngo aduheshe ubugingo buhoraho mu rupfu rwe , niho dukura imbaraga no kunesha. Uyu munsi tariki 21 Mata turaganira ijambo ry’Imana dusanga muri Bibiliya riri mu Gutegeka kwa kabiri 1 – 33 hagira hati :” Yabajyaga imbere mu nzira kubashakira aho mubamba amahema ,igendera mu muriro nijoro ngo ... Read More »

Facebook

Get the Facebook Likebox Slider Pro for WordPress