Friday , 22 September 2017

GOSPEL NEWS

Umutekano w’ubugingo bwanjye urizewe kubera iyi mpamvu — Fidèle MASENGO

Ni kenshi abantu bishingikiriza imitungo batunze bumva ko ntacyabahungabanya ngo kibabuze umutekano bafite , abandi bagashaka ibibafasha kujya mu mahanga ngo babashe kubonerayo umutekano urambye .  Nubwo ijambo ry’Imana rivuga neza ko tukiri mu isi dufashe igihe mu ntambara ,ngo haraho ikiremwa muntu cyakura umutekano wizewe w’ibihe byose mu gihe kikiri kuri iyi isi ndetse n’igihe kizaba kijyanwe mu Ijuru. ... Read More »

Ubuntu ntibuduha uburenganzira bwo gukora icyaha — Evangelist Mucyo David

Tito 2:11-15 haranditse ngo :”  Kuko ubuntu bw’Imana buzanira abantu bose agakiza bwabonetse, butwigisha kureka kutubaha Imana n’irari ry’iby’isi, bukatwigisha kujya twirinda, dukiranuka, twubaha Imana mu gihe cya none dutegereje ibyiringiro by’umugisha, ari byo kuzaboneka k’ubwiza bwa Yesu Kristo, ari we Mana yacu ikomeye n’Umukiza watwitangiriye kugira ngo aducungure mu bugome bwose, kandi yuhagirire abantu kugira ngo babe ubwoko bwe bwite, bugira ishyaka ry’imirimo ... Read More »

Ni gute wamenya uko isi izaba imeze nyuma y’urupfu rwawe?

Kuva kera ku bwa Adamu na Eva urupfu rwagiye rutwara abantu mu buryo butunguranye,  kandi butandukanye kuko mu busanzwe ntawe ruteguza,  rubabaza umwana mutoya, rukababaza umukuru kandi igihe cyose usanga umuntu upfa yarakenewe , bityo rero usanga bibaje abasigaye. Nkuko Bibiliya ivuga ko urupfu rwazanywe n’icyaha kandi uwateye icyaha ni Satani, ibyo rero byakururiye umuntu gupfa kuko satani yifuza kubuza ... Read More »

Gusenga ni imbaraga , ni inzira itwerekeza ku bisubizo — Bishop Albert Rugamba

Bishop Rugamba Albert  umushumba mukuru w’Itorero Bethesda Holy Church rikorera ku Gisozi mu Mujyi wa Kigali yabwiye Abakristo b’iri torero  ko Gusenga ari imbaraga , kandi ari yo nzira iberekeza ku bisubizo by’ibibazo bafite. Yifashishije inkuru yo muri Luka 11:5-8 ivuga ukuntu Yesu yigishije intumwa gusenga badacika intege batitiriza , Bishop Rugamba yavuze ko gusenga kw’Abakristo gukwiye kumenywa n’Imana , ... Read More »

IJAMBO RY’IMANA KU IBYISHIMO.COM :” Yesu aza mu gihe gikwiye “

Mbanje kubasuhuza mw’izina ry’umwami wacu Yesu Kristu we waducunguye ngo turonke ubugingo buhoraho , kuko muri we ariho dukura imbararaga zo kunesha ibyaha tukagira umunezero udashira. Uyu munsi tariki 11 Gicurasi 2017 tugiye kuganira amagambo y’Imana dusanga muri Yohana 5:6 hagira hati :” Yesu amubonye aryamye amenya ko amaze igihe kirekire arwaye aramubaza ati ‘ mbese urashaka gukira?'” Bene data ... Read More »

IJAMBO RY’IMANA KU IBYISHIMO.COM:”IMIMARO 6 Y’AMASENGESHO” –IGICE CYA KABIRI

Mbanje kubasuhuza mu izina ry’Umwami wacu yesu kristu we wadupfiriye ku musaraba kugirango tubone ubugigo buhoraho kandi bwinshi. Uyu munsi turagaruka ku kamaro k’amasengesho igice cya kabiri turebe, ese Amasengesho amarira iki abayakora? ese nawe hari umumaro wayabonyemo? gusa Bibiliya igenda itwereka abakoresheje amasengesho bagasubizwa, nawe warayakoresheje ubona Imana hari icyo igukoreye? Ntabwo ibi Ikinyamakuru Ibyishimo.com tugiye kubagezaho ubibona bitewe ... Read More »

IJAMBO RY’IMANA KU IBYISHIMO.COM :” Imimaro 6 y’Amasengesho ” — Igice cya mbere .

Ni kenshi abantu bumva gusenga , ariko ntibasobanukirwe n’impamvu gusenga bihabwa agaciro mu buzima bw’Umukristo uri mu rugendo rujya mu  Ijuru. Muri iyi nkuru , turagaruka ku mimaro itandatu ituruka mu bihe byiza byo gusenga , aho usenga abona inyungu zigaragara imbere n’inyuma. Ntago ibi Ikinyamakuru Ibyishimo.com tugiye kubagezaho ubibona bitewe naho wasengeye ( mu cyumba cyawe , mu butayu ... Read More »

Mu gihe ivugabutumwa riri mu nzira zigoye , Pasiteri Desire aravuga ibintu 3 bisabwa kugirango wemererwe kurikora .

Uyu munsi ndashaka ko tuganira ku ivugabutumwa rijyanye no kugabura iby’Imana , kuko akenshi usanga abantu benshi mu matorero bafite umugambi wo kubwiriza nkuko ijambo ry’Imana rivuga ngo mujye mu mahanga yose abazizera muzababatize mu izina ry’umwami wacu Yesu Kristu. Mu kiganiro Inkinyamakuru Ibyishimo.com cyagiranye na Pasiteri Habyarimana Desire yavuze ko ubundi umuvugabutumwa ari umuntu byibura wujuje ibintu bigera kuri ... Read More »

Ibintu 5 wakora bigahesha Imana icyubahiro mu buryo buhoraho

Guha Imana icyubahiro bitanga umusaruro ku bantu babisobanukiwe , bikagenda neza mu gihe ubikora yuzuye imbaraga z’Umwuka wera. Mu gihe ubaye umuntu wiyemeje kwizera Imana, biba byiza iyo atari ibintu ukora ku cyumweru cyangwa mu mpera z’icyumweru (weekend) gusa , ahubwo ari ibintu bikwiye guhoraho. Ubu buryo 5 bwagufasha mu kumenya uko wahaye Imana icyubahiro ubiyobowemo n’Umwuka wera : Kwishimira ... Read More »

Ibyo wakora nk’Umukristo igihe ubonye Ubuzima burushaho gukomera.

Kenshi ubuzima bujya bukomerera abantu , ariko Abakristo babyitwaramo mu buryo bitandukanye ; bamwe bahitamo kureka gusenga , abandi bagacika intege mu buryo bumwe cyangwa ubundi , nyamara nubwo ibibazo byaza bimeze bite, Isezerano dufite nuko Uwiteka akiza abantu be muri byose. Ibi ni bimwe mu byo wakora mu gihe ubuzima bwawe nk’umukristo ubona burushaho gukomera , ugatsinda ibikugerageza : ... Read More »

Facebook

Get the Facebook Likebox Slider Pro for WordPress