Saturday , 25 March 2017

GOSPEL NEWS

Sobanukirwa n’Imikirizwe y’abantu babayeho mbere y’urupfu rwa Yesu

Guhera Adamu na Eva bacumura, urupfu rwa Yesu nirwo rwari impongano yo kubabarirwa ibyaha. Nta n’umwe, yaba mbere cyangwa nyuma y’igitambo cya Yesu ku musaraba, washoboraga gukizwa bitanyuze muri icyo gikorwa cyahinduye amateka y’isi. Urupfu rwa Yesu nirwo rwabaye impongano y’ibyaha ku bera bo mu Isezerano rya Kera n’abo mu Rishya. Kuva mbere, agakiza gatangirwa mu kwizera. Kuva kera, abifuzaga ... Read More »

KIGALI : Hatangiye itorero rishya rivuga ko rizanye umwihariko mu  murimo w’Imana — AMAFOTO

Kuri iki  cyumweru dusoje tariki 29 Werurwe 2015 , mu karere ka Kicukiro mu murenge wa Gikondo , mujyi wa Kigali hatangijwe itorero rishya ndetse hanasengerwa abashumba bashya biryo torero . Uyu muhango wayobowe n’umushumba mukuru w’Itorero ry’Apostolique mu Rwanda  Pasiteri Kamanzi Theophile wanahaye impanuro zikomeye aba bashumba bashya binjiye mu nshingano zo gushumba intama z’Imana mu itorero ryabo bise ... Read More »

IJAMBO RY’IMANA : Ese koko gutinya no kubaha Imana bigenda bigabanuka mu bantu ?

Iki ni ikibazo twabajijwe n’umwe mu bakunda kudukurikira hano, aho yadusabye kurebera hamwe impamvu ubona muri iyi minsi, uko igenda yicuma ari na ko abantu gukunda kubaha no gutinya Imana birushaho kugabanuka buhoro buhoro. Mbese Yesu azasanga gukiranuka kukiri mu isi?   Iyo dusomye muri Bibiliya Yera n’ibindi bitabo bivuga nka yo, hagaragaramo bimwe mu bimenyetso n’uburyo uko imyaka izagenda ... Read More »

IJAMBO RY’IMANA : Mbese koko birashoboka ko nakunda umwanzi wanjye ?

« Ndabaha itegeko rishya ngo mukundane nk’uko nabakunze mube ariko namwe mukundana ibyo nibyo bose bazabamenyeraho ko muri abigishwa banjye nimukundana. » Yohana 13: 34-35 Iki ni ikibazo kitoroshye abantu benshi bibaza ariko kandi kukibonera igisubizo bikaba inzira ndende rimwe na rimwe ntibanabibashe. « Ariko ndababwira mwebwe abumva nimukunde abanzi banyu mugirire neza ababanga mwifurize ineza ababavuma » Luka 6: ... Read More »

Mbese kujya impaka birakwiye ku muntu w’Imana? Bibiliya ibivugaho iki ?

Mbere yuko tureba icyo Bibiliya Ijambo ry’Imana ribitubwiraho, ubusanzwe tuzi yuko akenshi impaka zose zihawe intebe zivamo intonganya n’amahane. Iteka ryose abantu babari bisanze bajya impaka iyo umwe adacishije make imbere y’undi, umuriro uraka bikabaviramo amahane. Ibi kugira ngo turusheho kubyumva, mureke wenda twifashishe nk’urugero rumwe ruje hafi: Abantu bakunda kureba umupira w’amaguru ariko badafana ikipe imwe, akenshi mu gihe ... Read More »

IJAMBO RY’IMANA : Mbese izina ryanjye ryanditse mu gitabo cy’ubugingo?

Ariko ntimwishimire yuko abadayimoni babumvira, ahubwo mwishimire yuko amazina yanyu yanditswe mu ijuru. Luka 10: 20. Aya magambo yavuzwe na Yesu ubwe, ayabwira intumwa ze ubwo zari zimugarutseho zivuye mu butumwa yari yarazoherejemo. Zigarutse ziza zishimye cyane zivuga ziti: “Databuja, abadayimoni na bo baratwumvira mu izina ryawe” Luka 10:17. Nibwo Yesu yababwiraga ati, aho kwishimira ko abadayimoni babumvira, ahubwo mwishimire yuko ... Read More »

IJAMBO RY’UMUNSI: Urahirwa niwemera kumvira icyo Kristo Yesu akubwira

Maze igicu kiraza kirabakingiriza, ijwi rikivugiramo riti: “Nguyu Umwana wanjye nkunda mumwumvire.”Mariko 9: 7 Muri iyi nkuru dusomye, ni igihe Yesu ubwe yagiye ku musozi wo guhindukirwaho hamwe na batatu mu ntumwa ze ari bo Petero, Yakobo na Yohana. Habaye ibintu bitangaje kuri uwo musozi batari babona aho babonye ishusho ya Yesu ihinduka ukundi n’imyambaro ye ikarabagirana ku buryo budasanzwe, ... Read More »

IJAMBO RIGUHUMURIZA :Imana yemera ko ugeragezwa kuko nta cyubahiro kibaho kitagira amateka

Kuko uzibagirwa umubabaro wawe, uzawibuka nk’amazi amaze gutemba kandi ubugingo bwawe buzarabagirana kurusha amanywa y’ihangu. N’aho haba umwijima hazatambika umuseke kandi uzaba amahoro kuko hariho ibyiringiro. Ni ukuri uzakebuka ibigukikije, wiruhukire mu mahoro, uzaryama he kugira ugutera ubwoba.” Yobu 11: 16-19 Ni byiza kumenya yuko niba twarasobanukiwe ko Abizera turi ibisubizo by’amasengesho ya bamwe basengera mu isi, twari dukwiye no ... Read More »

IJAMBO RY’IMANA : Sobanukirwa impano y’ubwenge itangwa n’Umwuka Wera

Umwuka w’Imana ni Umwuka w’ubwenge, n’umukiristu wese wuzuzwa uwo Mwuka ahabwa ubwenge bw’ukuri. Uwiteka yavuze kuri Besaleli mwene Uri ati: « Mwuzuze Umwuka w’Imana ngo agire ubwenge bwo guhimba n’ubwo gutora n’ubuhanga n’ubukorikori bwose bwo guhimba imirimo y’ubuhanga, no gucura izahabu n’ifeza n’imiringa, no gukeba amabuye yo gukwikira, no kubaza, no kugira ubukorikori bwose » Kuva 31: 3-5 Icyo gice ... Read More »

IJAMBO RY’IMANA : Wari uzi ko igisubizo cy’ibyo wibaza byose , kiri mu byanditswe byera?

Njyewe umubwiriza, nari umwami wa Isirayeli I Yerusaremu. Nakomeje umutima wanjye gushaka no kugenzurisha ubwenge kugira ngo menye iby’ibintu byose bikorerwa munsi y’ijuru n’umuruho mubi Imana yahaye abantu ngo bawuruhe. (Umubwiriza 1: 12-13) Salomo yari uwa gatatu mu bami bategetse Isiraheri, kandi akaba yari umunyabwenge kurusha abami bose nk’uko Bibiliya ibigaragaza.   Mu murongo dusomye haruguru tubonamo icyemezo gikomeye Salomo ... Read More »

Facebook

Get the Facebook Likebox Slider Pro for WordPress