Friday , 22 September 2017

GOSPEL NEWS

IJAMBO RY’IMANA KU IBYISHIMO.COM :” Yesu Kristu ntiyadupfiriye kuko twari benshi , niyo uza kuba ari wowe wenyine uri ku isi yari kugupfira.”

Mbanje kubasuhuza mw’izina ry’umwami wacu Yesu kristu we waducunguye ngo turonke ubugingo buhoraho kuko muri we ariho dukura imbararaga zo kunesha ibyaha , n’umunezero udashira. Uyu munsi tariki 2 Gicurasi 2017 tugiye kuganira amagambo y’Imana dusanga Yobu 42:1-2 havuga ati. ” Maze Yobu asubiza Uwiteka ati ” nziyuko ushobora byose, kandi nta kibasha kurogoya imigambi yawe .” Reka nkubwire wowe ... Read More »

IJAMBO RY’IMANA KU IBYISHIMO.COM :” Ukwiye kuba umusirikare nyawe wa Yesu Kristu “.

Ndabasuhuje mw’izina ry’Umwami wacu Yesu Kristu ariwe waducunguye ngo duhabwe ubuzima buhoraho tubiheshejwe n ‘amaraso ye yavuye ku musaraba . Ijambo tugiye kuganira uyu munsi turarisanga muri 2timoteyo 2:4. Havuga ngo :” Nta waba umusirikare kandi ngo yishyire mu by’ubu bugingo ,ngo abe akinejeje  uwamwandikiye  ubusirikare .” Tugiye kuganira kubiranga umusirikare w’igihugu : 1) Arangwa no kugira ubwene gihugu 2) ... Read More »

IJAMBO RY’UMUNSI KU IBYISHIMO.COM :” Mutegerereze Umwami mu murwa “.

Mbanje ku basuhuza mw’izina ry’umwami wacu Yesu Kristu ari we waducunguye ngo aduheshe ubugingo buhoraho , kandi mu rupfu rwe niho dukura imbaraga no kunesha. Uyu munsi tariki 26 Mata turaganira ijambo ry’Imana riri muri Ruka 24-49 hagira hati :” kandi dore ngiye kuboherereza ibyo data yasezeranye,ariko mugume mu murwa kugera ubwo muzambikwa imbaraga zivuye mu ijuru.” Ahaniho yesu yararimo ... Read More »

IJAMBO RY’UMUNSI KU IBYISHIMO.COM : Gutegeka kwa kabiri 1-3

Mbanje ku basuhuza mw’ izina ry’Umwami wacu Yesu Kristu ari we waducunguye ngo aduheshe ubugingo buhoraho mu rupfu rwe , niho dukura imbaraga no kunesha. Uyu munsi tariki 21 Mata turaganira ijambo ry’Imana dusanga muri Bibiliya riri mu Gutegeka kwa kabiri 1 – 33 hagira hati :” Yabajyaga imbere mu nzira kubashakira aho mubamba amahema ,igendera mu muriro nijoro ngo ... Read More »

IJAMBO RY’UMUNSI KU IBYISHIMO.COM : Zaburi 119 – 10

Mbanje kubasuhuza mu izina ry’Umwami wacu Yesu Kristu wazutse akava mu bapfuye , akaduhesha ubugingo buhoraho . Uyu munsi tariki 20 Mata 2017 turagaruka ku magambo akomeye yanditse muri Bibiliya muri Zaburi 119 : 10 hagira hati :” ” Nagushakishije umutima wose, Ntukunde ko nyoba ngo ndeke ibyo wategetse.” Iri n’isengesho ry’a Dawidi  arimo gutakambira Imana ngo imurengere , kuko ... Read More »

Kwambara impenure , kwirinda no kutirimbisha imitsatsi nka bimwe mu bidakwiye kuranga abagore n’abakobwa bakijijwe .

Amadini araba ubukombe andi agatangizwa umusubirizo , hagamijwe kugeza ku bantu bose ubutumwa bwiza bwa Yesu Kristu . Hari n’abandi batangiza amadini bagamije kubyabaza umusaruro abayobocye bazabona mu bihe runaka , bigatuma banakora ibishoboka byose ngo bagire ubwiyongere bw’abayobocye. Bimwe mu  bimenyetso bigaragarira buri wese , ni aho bamwe mu bayobozi b’amadini batabwiriza abantu ubutumwa bwiza bwa Yesu Kristu ngo ... Read More »

IJAMBO RY’UMUNSI KU IBYISHIMO.COM : Ibyakonzwe n’Intumwa 19 – 25

Mbanje kubasuhuza mu izina ry’Umwami wacu Yesu Kristu wazutse akava mu bapfuye , akaduhesha ubugingo buhoraho . Uyu munsi tariki 17 Mata 2017 turagaruka ku magambo akomeye yanditse muri Bibiliya mu gitabo cy’Ibyakozwe n’Intumwa 19 : 25 . Haragira hati :” Nuko abateranyiniriza hamwe n’abandi bakoraga uwo mwuga , arababwira ati ’ mwa bagabo mwe ; muzi yuko ubutunzi bwacu ... Read More »

Mu bihe bigoranye Imana ijya yitamurura tukabibona

“Imana yaturokoye urupfu rukomeye rutyo na none iracyaturokora, kandi twiringira yuko izakomeza kuturokora” (2 Abakorinto 1:10). Reka mbasuhuze kandi mbifuriza gukomera muri ibi bihe turimo byo “ kwibuka Jenoside yakorewe Abatutsi ku nshuro ya 23, turwanya ingengabitekerezo ya Jenoside, Dushigikira ibyiza twagezeho” kandi nihanganisha imiryango yababuze ababo : ( ababyeyi, abana, inshuti, abavandimwe abaturanyi…) muri jenoside yakorewe abatutsi mbabwira nti ... Read More »

DUSUBIZE AMASO INYUMA TWIBUKE : ” Wowe ujya ushimira Imana imbabazi yakugiriye ?”

Ikiremwa muntu aho kiva kikagera kinyura mu mpinduka zitandukanye z’ubuzima . Hari abanyura mu buzima bw’ubukene ariko bakazakira mu gihe runaka , hari abakira ariko bakazakena mu gihe runaka . Hari n’ababeshwaho n’uko bahemutse ariko bakazakizwa mu gihe runaka , hakaba n’abapfa bapfiriye mu byaha runaka . Hari abarwaragurika Imana ikabakiza , hakaba n’abandi bavukira mu miryango akaba aribo babaho ... Read More »

Facebook

Get the Facebook Likebox Slider Pro for WordPress