Monday , 20 February 2017

GOSPEL NEWS

Inenge 8 abakora umurimo w’ Imana bakwiriye kwirinda – Pasiteri Desire Habyarimana

Pasiteri Desire Habyarimana yasobanuye uko umurimo w’Imana wuzuye inenge nyinshi muri iyi minsi atanga umunani zibangamye kurusha izindi. Mu kigisho cye Pasiteri Desire Habyarimana yibukije abantu uko Imana yatoranyaga abazayikorera umurimo ikabikora mu buryo abafite inenge baba bake bishoboka. Yatanze urugero rw’Ijambo ryanditse mu Abalewi 21:18 aho Imana yavuga abantu batagomba kujya mu murimo wayo kuko bari bafite inenge   ... Read More »

Wari uzi ko no mu bibazo Yesu ashobora kuguha amahoro ? — Bishop Dr Fidèle Masengo 

Uko bwije nuko bucyeye niko umubare munini w’abantu cyane cyane urubyiruko barushaho kwishora no gukoresha ibiyobyabwenge , abandi bagakoreshwa ibikorwa by’ubwiyahuzi bitewe n’impamvu zitandukanye ariko ikiza ku isonga ni ukubura amahoro yo mu mutima , bituma habaho  kwigisha incengezamatwara zitandukanye zigamije kubiba urwangano , no gushaka inyungu mu bintu bitandukanye . Umubare munini w’abakora uburaya mu mujyi wa Kigali no hirya ... Read More »

Ese ni iyihe mpamvu nyamukuru yo kuba ku isi kw’Abakijijwe?

“Arababwira ati: Mujye mu bihugu byose, mwigishe abaremwe bose ubutumwa bwiza, uwizera akabatizwa azakizwa, ariko utizera azacirwaho iteka.” Mariko 16:15-16 Umwami Yesu nyuma yo kuzuka amaze kutubonera kubabarirwa by’iteka, yenda kuzamurwa, yasigiye itorero umurimo mwiza wo kubwira abantu inkuru nziza y’ibyo yakoreye ikiremwamuntu. Mu bigaragara nuko nyuma yuko Umwami Yesu adukiza twese ntabwo agakiza kagera ku bantu bose, uburyo bumwe ... Read More »

Abantu benshi bazira kutamenya uwo Imana ibahuje nawe . Amasomo 5 Bishop Dr Fidèle Masengo yize ku gihe cy’umuntu .

Abantu benshi yaba abakijwe n’abadakijijwe ntibasobanukiwe igihe umuntu atangira kugira umumaro rubanda , ari nayo mpamvu nyamukuru itera ishyari n’inzangano mu bantu b’ingeri zose . Uko bwije nuko bucyeye hari bamwe batera imbere abandi bagasubira inyuma mu byerekeye ubutunzi , ariko kandi hari nabahitamo kureka ibyiza bakoraga bagahitamo gukora ibibi bitewe nuko babonye abandi babikora nkabo , kugira ishyari mu ... Read More »

Ese umuntu yitwa umwana w’Imana ate?Kubyarwa n’Imana bisobanuye iki?

“Yaje mu bye, ariko abe ntibamwemera.Icyakora abamwemeye Bose bakizera izina rye, yabahaye ubushobozi bwo kuba abana b’Imama.” (Yohana 1:11-12) Abantu benshi batekereza ko abantu bose ari abana b’Imana, ariko siko Imana ibiduhishurira. Impamvu bavuga gutyo nuko batazi kubyarwa n’Imana icyo bivuze. Umwami yagaragaje ari mu isi ko ariwe mwana w’Imana w’ikinege (Yohana 3:16) agaragaza uko wabyarwa n’Imana. Kuko yagambiriye kera ... Read More »

Imirongo 10 ya Bibiliya yakorohera gufata mu mutwe n’icyo byagufasha

Bibiliya ni kimwe mu bitabo wasoma bigahindura ubuzima bwawe.Gusa kenshi usanga hari abazitungiye kuzibika,kuzigendana kuburyo atanakubwira ibyanditsemo.Gusa ntiwabarenganya kuko icyo umwanzi ashaka ari uko abantu b’Imana batamenya ukuri.nyamara Bibiliya ubwayo ihamagarira abakristo kurwanya satani ngo nawe azabahunga.Nta yindi ntwaro ikomeye wamuneshesha uretse ijambo ry’Imana riri muri wowe. Mu rwego rwo kugenda wiga Bibiliya biragusaba kugenda usoma ndetse ukanabika mu mutima ... Read More »

Ese gukora neza bitwongerera amahirwe yo kujya mu ijuru?

Ijuru ni ahantu buri muntu yaba umukristo cyangwa utari we yifuza kujya. Ni paradizo batekereza ko bazajyamo umunsi umwe kuko ngo ni ahantu hataba imibabaro,urupfu, marira ndetse n’uburibwe ubwo ari bwo bwose. Muri make ni ahantu ho kuruhukira. Gusa ikibabaje ntabwo ari benshi bazi inzira ijya mu ijuru.Bamwe bihangiye inzira zabagezayo.Abandi ntibizera ko ijuru rihari ariko mu mitima bazi neza ... Read More »

Menya ibanga wakoresha nk’umukristo mu kujya mbere mu Mana

“Ntihakagire uhinyura ubusore bwawe, ahubwo ube icyitegererezo cy’abizera ku byo uvuga, no ku ngeso zawe no ku rukundo, no ku kwizera no ku mutima uboneye kugeza aho nzazira ujye ugira umwete wo gusoma no guhugura no kwigisha, ntukirengagize impano ikurimo, iyo waheshejwe no kurambikwaho ibiganza by’abakuru, ibyo ujye ubizirikana kandi abe aribyo uhugukiramo, kugira ngo kujya mbere kwawe kugaragarire bose” ... Read More »

Kuki abakijijwe basabwa kurushaho gusenga?

“…Gusenga k’umukiranutsi kugira umumaro mwinshi, iyo asenganye umwete.” (Yakobo 5:16) Mu byanditse hose hagaragaza umumaro isengesho rifite ku buzima bw’abizera, ntago isengesho rikwiriye gusuzugurwa ngo usenge gusa igihe wumva ubishaka gusa no mu gihe wumva utabyiyumvamo ugomba gusenga ndetse kurusha uko wasengaga. Isengesho rero uretse kuba ari uburyo bwiza bwo gushyikirana na Data wo mu ijuru, tunahishurirwa ko ari uburyo ... Read More »

Menya inyungu izanwa no kwitoza gusengera abandi

  “Nuko Petero arindirwa mu nzu y’imbohe, ariko ab’Itorero bagira umwete wo kumusabira ku Mana.” (Ibyakozwe n’intumwa 12:5) Mu byanditswe henshi hatwereka imbaraga ziri mu gusabira abandi cyane cyane abari mu kaga, tukanashishikarizwa gusabira abandi cyane cyane abera! Ninshingano yacu gusabira abandi kuko Imana yagennye ko izakiza abari mu magorwa binyuze muri twe, cyane cyane ko yaduhaye imbaraga zo kuzanisha ... Read More »

Facebook

Get the Facebook Likebox Slider Pro for WordPress