Saturday , 25 March 2017

GOSPEL NEWS

Ese gukora neza bitwongerera amahirwe yo kujya mu ijuru?

Ijuru ni ahantu buri muntu yaba umukristo cyangwa utari we yifuza kujya. Ni paradizo batekereza ko bazajyamo umunsi umwe kuko ngo ni ahantu hataba imibabaro,urupfu, marira ndetse n’uburibwe ubwo ari bwo bwose. Muri make ni ahantu ho kuruhukira. Gusa ikibabaje ntabwo ari benshi bazi inzira ijya mu ijuru.Bamwe bihangiye inzira zabagezayo.Abandi ntibizera ko ijuru rihari ariko mu mitima bazi neza ... Read More »

Menya ibanga wakoresha nk’umukristo mu kujya mbere mu Mana

“Ntihakagire uhinyura ubusore bwawe, ahubwo ube icyitegererezo cy’abizera ku byo uvuga, no ku ngeso zawe no ku rukundo, no ku kwizera no ku mutima uboneye kugeza aho nzazira ujye ugira umwete wo gusoma no guhugura no kwigisha, ntukirengagize impano ikurimo, iyo waheshejwe no kurambikwaho ibiganza by’abakuru, ibyo ujye ubizirikana kandi abe aribyo uhugukiramo, kugira ngo kujya mbere kwawe kugaragarire bose” ... Read More »

Kuki abakijijwe basabwa kurushaho gusenga?

“…Gusenga k’umukiranutsi kugira umumaro mwinshi, iyo asenganye umwete.” (Yakobo 5:16) Mu byanditse hose hagaragaza umumaro isengesho rifite ku buzima bw’abizera, ntago isengesho rikwiriye gusuzugurwa ngo usenge gusa igihe wumva ubishaka gusa no mu gihe wumva utabyiyumvamo ugomba gusenga ndetse kurusha uko wasengaga. Isengesho rero uretse kuba ari uburyo bwiza bwo gushyikirana na Data wo mu ijuru, tunahishurirwa ko ari uburyo ... Read More »

Menya inyungu izanwa no kwitoza gusengera abandi

  “Nuko Petero arindirwa mu nzu y’imbohe, ariko ab’Itorero bagira umwete wo kumusabira ku Mana.” (Ibyakozwe n’intumwa 12:5) Mu byanditswe henshi hatwereka imbaraga ziri mu gusabira abandi cyane cyane abari mu kaga, tukanashishikarizwa gusabira abandi cyane cyane abera! Ninshingano yacu gusabira abandi kuko Imana yagennye ko izakiza abari mu magorwa binyuze muri twe, cyane cyane ko yaduhaye imbaraga zo kuzanisha ... Read More »

Umusaruro ufite none n’ingaruka z’imbuto wabibye mu gihe cyashize — Bishop Dr. Fidèle Masengo

Ni kenshi abantu bavuga ko badakundwa , cyangwa bakavuga ko bakunzwe babikesha umutima mwiza bagira n’imyitwarire ishingiye ku mico yabo . Nubwo bimeze bityo ariko hari imiryango irangwamo umwiryane no kudahuza ku bayivukiyemo , bityo bikanagira ingaruka ku bayishatsemo aho buri wese aba abwira undi ko mugenzi we atari mwiza , ntawe ukwiye kumwizera bitewe nibyo yakoreye abavandimwe be cyangwa ... Read More »

Mbese nawe urashaka gukira? ( Yohana 5:6 )

Yesu ashimwe cyane nshuti zacu mudahwema gukurikira Ijambo ry’Imana tubagezaho ku rubuga mpuzamahanga rw’ivugabutumwa ibyishimo.com ,Imana ibahe umugisha. Uyu munsi ijambo Imana yanshize ku mutima nifuza ko tuganiraho ni iri rifite umutwe ugira uti “Mbese nawe urashaka gukira?” Ubundi hari uburyo bwo gukira uburwayi ndetse no gukira ibyaha no gukira mu buryo bw’umwuka, iyo dusomye neza muri Yohana 5:6-9. Tuhasoma ... Read More »

Billy Graham yagaragaje ibyo abakristo bakabaye bakora mu gihe bategereje ijuru .

Abizera bashya bakeneye gukura mu by’umwuka. Aya ni amagambo umuvugabutumwa Billy Graham yasubije umwizera mushya ubwo yamubazaga icyo bagomba kuba bakora hano ku isi mu gihe bagitegereje ijuru. Ibi yabivuze ubwo yari mu kiganiro n’abakristo bamubaza ibibazo bitandukanye akabisubiza . Billy Graham akunda kugira ibiganiro byinshi aho abakristu bamubaza ibibazo na we akabasubiza. Muri iki kiganiro, Graham yabajijwe icyo umukristo ... Read More »

Bishop Dr. Fidèle Masengo yacyebuye abatitwara neza mu masezerano , akabahindukira ibigeragezo.

Ni kenshi abasenga Imana bumva kandi bakamenya icyo Imana ibavugaho binyuze mu biganiro bagirana n’Imana ubwabo , cyangwa ubutumwa bahabwa n’abo Imana yabatumyeho binyuze m’ ubuhanuzi . Ariko kandi nubwo bimeze bityo , hari bamwe mu bamara kumenya icyo Imana yabavuzeho ( cyiza cyangwa kibi ) bagatangira guhindura imyitwarire cyangwa imibereho , bikagira ingaruka zitandukanye kuri rubanda nyamwinshi nabo ubwabo ... Read More »

Menya icyo wakora niba ujya uhangayikira cyangwa ukagirira ubwoba akazi ukora

Ikibazo gihangayikishije abantu benshi mu mirimo yabo ni uguhangayika n’ubwoba ku kazi bakora: guhangayikira kurushanwa, guhangayikira umusaruro w’ibyo bakora, guhangayikira umubano wabo n’abakoresha ndetse n’abakozi bakorana byose bishobora kugira ingaruka ku kazi. Usanga benshi bahangayitse ku munsi wa mbere w’icyumweru kuko baba bagiye gutangira akazi kajyanye n’icyo cyumweru. Nubwo byinshi byanditswe ku guhangayika no kugirira ubwoba akazi dukora, impamvu nyamukuru ... Read More »

Ese birashoboka ko Imana y’urukundo yarimbura abantu yiremeye?

Abantu bamwe bavuga ko Imana igira urukundo n’impuhwe byinshi cyane ku buryo itarimburira ibiremwa yiremeye ikuzimu. Akenshi usanga bamwe muri aba babiterwa n’amarangamutima, no kumva ko Imana nziza idakwiriye gukora ibintu nk’ibyo bisa nk’aho ari ubugome bukabije. Umugabo umwe witwa Rob Bell wanditse igitabo “Love Wins”, ni umwe mubahagaze ku rukundo rw’Imana ko ruganza byose, bityo ko Imana idashobora kurimbura ibiremwa yiremeye, ... Read More »

Facebook

Get the Facebook Likebox Slider Pro for WordPress