Thursday , 27 April 2017

GOSPEL NEWS

Menya intambara urwana , amayeri yuko wazitsinda n’ikibuga uzirwaniramo .

Mu buzima rusange bw’ikiremwa muntu habamo intambara nyinshi kandi zikomeye . Hari intambara z’ubuzima , intambara zo gushaka amikoro , intambara zisaba imbunda n’amasasu , intambara zishingiye k’ukwemera kwa buri muntu , n’ibindi . Gusa nubwo bimeze gutyo , amayeri yo kurwana izo ntambara twavuze nizo tutavuze aratandukanye . Intambara nyinshi turwana mu buzima usanga zose zisozwa no gutsinda cyangwa ... Read More »

Impamvu ituma abantu basenga badahinduka , ibi bituma abapagani baduseka —  Past. Uwambaje Emmanuel

Matayo 9 : 14 – 17 :  Maze haza abigishwa   ba Yohana  baramubaza   bati “ Ni iki gituma   twebwe     n’Abafarisayo twiyiriza ubusa kenshi, nyamara abigishwa bawe ntibiyirize ubusa ? Yesu arabasubiza ati “ Abasangwa ntibabasha kugira agahinda bakiri kumwe n’umukwe, ariko iminsi izaza, ubwo umukwe azabavanwamo, ni bwo baziyiriza ubusa.” “ Nta wutera   ikiremo   cy’igitambaro ... Read More »

Kugendera imbere y’Imana no kuyitunganira ( Igice cya kabiri ) — KIGABO THOMAS

Tumaze iminsi twiga ijambo ryo kugendera imbere y’Imana no kuyitunganira. Nubwo Imana tutayibonesha amaso y’umubiri ariko iriho kandi ibera hose icyarimwe ; tubasha no kuganira nayo ikatwumva natwe tukayumva. Twabonye ko gutunganira Imana ari ubuzima bwa buri munsi , si ikintu ukora rimwe ngo bibe bihagije ; twanavuzeko tugomba kubigirira inyota nkuko Dawidi yifuzaga guhora mu nzu y’Imana kuruta kuba ahandi. Nubwo ... Read More »

Kugendera imbere y’Imana no kuyitunganira ( igice cya 1 ) — Ev . Prof. Kigabo Thomas.

Itangiriro 17 : 1-2 : Aburamu amaze imyaka mirongo urwenda n’icyenda avutse, Uwiteka aramubonekera aramubwira ati “Ni jye Mana Ishoborabyose, ujye ugendera imbere yanjye kandi utungane rwose. 2 Nanjye ndasezerana isezerano ryanjye nawe, nzakugwiza cyane.” Tugiye kuzamara icyumweru tuganira kuri uyu murongo, tureba ku magambo abiri y’ingenzi ariyo kugendera imbere y’Imana no kuyitunganira, kuko niba Imana yaraduhamagaye hagomba kugaragara itandukaniro hagati yacu ... Read More »

Inenge 8 abakora umurimo w’ Imana bakwiriye kwirinda – Pasiteri Desire Habyarimana

Pasiteri Desire Habyarimana yasobanuye uko umurimo w’Imana wuzuye inenge nyinshi muri iyi minsi atanga umunani zibangamye kurusha izindi. Mu kigisho cye Pasiteri Desire Habyarimana yibukije abantu uko Imana yatoranyaga abazayikorera umurimo ikabikora mu buryo abafite inenge baba bake bishoboka. Yatanze urugero rw’Ijambo ryanditse mu Abalewi 21:18 aho Imana yavuga abantu batagomba kujya mu murimo wayo kuko bari bafite inenge   ... Read More »

Wari uzi ko no mu bibazo Yesu ashobora kuguha amahoro ? — Bishop Dr Fidèle Masengo 

Uko bwije nuko bucyeye niko umubare munini w’abantu cyane cyane urubyiruko barushaho kwishora no gukoresha ibiyobyabwenge , abandi bagakoreshwa ibikorwa by’ubwiyahuzi bitewe n’impamvu zitandukanye ariko ikiza ku isonga ni ukubura amahoro yo mu mutima , bituma habaho  kwigisha incengezamatwara zitandukanye zigamije kubiba urwangano , no gushaka inyungu mu bintu bitandukanye . Umubare munini w’abakora uburaya mu mujyi wa Kigali no hirya ... Read More »

Ese ni iyihe mpamvu nyamukuru yo kuba ku isi kw’Abakijijwe?

“Arababwira ati: Mujye mu bihugu byose, mwigishe abaremwe bose ubutumwa bwiza, uwizera akabatizwa azakizwa, ariko utizera azacirwaho iteka.” Mariko 16:15-16 Umwami Yesu nyuma yo kuzuka amaze kutubonera kubabarirwa by’iteka, yenda kuzamurwa, yasigiye itorero umurimo mwiza wo kubwira abantu inkuru nziza y’ibyo yakoreye ikiremwamuntu. Mu bigaragara nuko nyuma yuko Umwami Yesu adukiza twese ntabwo agakiza kagera ku bantu bose, uburyo bumwe ... Read More »

Abantu benshi bazira kutamenya uwo Imana ibahuje nawe . Amasomo 5 Bishop Dr Fidèle Masengo yize ku gihe cy’umuntu .

Abantu benshi yaba abakijwe n’abadakijijwe ntibasobanukiwe igihe umuntu atangira kugira umumaro rubanda , ari nayo mpamvu nyamukuru itera ishyari n’inzangano mu bantu b’ingeri zose . Uko bwije nuko bucyeye hari bamwe batera imbere abandi bagasubira inyuma mu byerekeye ubutunzi , ariko kandi hari nabahitamo kureka ibyiza bakoraga bagahitamo gukora ibibi bitewe nuko babonye abandi babikora nkabo , kugira ishyari mu ... Read More »

Ese umuntu yitwa umwana w’Imana ate?Kubyarwa n’Imana bisobanuye iki?

“Yaje mu bye, ariko abe ntibamwemera.Icyakora abamwemeye Bose bakizera izina rye, yabahaye ubushobozi bwo kuba abana b’Imama.” (Yohana 1:11-12) Abantu benshi batekereza ko abantu bose ari abana b’Imana, ariko siko Imana ibiduhishurira. Impamvu bavuga gutyo nuko batazi kubyarwa n’Imana icyo bivuze. Umwami yagaragaje ari mu isi ko ariwe mwana w’Imana w’ikinege (Yohana 3:16) agaragaza uko wabyarwa n’Imana. Kuko yagambiriye kera ... Read More »

Imirongo 10 ya Bibiliya yakorohera gufata mu mutwe n’icyo byagufasha

Bibiliya ni kimwe mu bitabo wasoma bigahindura ubuzima bwawe.Gusa kenshi usanga hari abazitungiye kuzibika,kuzigendana kuburyo atanakubwira ibyanditsemo.Gusa ntiwabarenganya kuko icyo umwanzi ashaka ari uko abantu b’Imana batamenya ukuri.nyamara Bibiliya ubwayo ihamagarira abakristo kurwanya satani ngo nawe azabahunga.Nta yindi ntwaro ikomeye wamuneshesha uretse ijambo ry’Imana riri muri wowe. Mu rwego rwo kugenda wiga Bibiliya biragusaba kugenda usoma ndetse ukanabika mu mutima ... Read More »

Facebook

Get the Facebook Likebox Slider Pro for WordPress