Friday , 20 January 2017

GOSPEL NEWS

Uburyo 4 bworoshye wakoresha kugira ngo usenge ubudasiba.

Pasiteri John Piper avuga ko gusenga ubudasiba bidakwiye gufatwa nk’ibintu byoroshye ahubwo abantu bakabanza kumenya icyo bisobanuye mu by’ukuri. Mu nyandiko aherutse gushyira ku rubuga Desiring God Piper asobanura gusenga ubudasiba icyo Bivuze. Yifashishije umurongo wa Bibiliya uboneka mu  1 Abatesalonike 5:5 – 18, muri iki gice abakristo basabwa  ” kutitura inabi abayibagiriye “ahubwo “ bakishima iteka” no “Gusenga ubudasiba,” ... Read More »

Kuki abakristo basabwa gusenga mu izina rya Yesu ?

“ Uwo munsi muzasaba mw’izina ryanjye, kandi simbabwira ko nzabasabira kuri data. kuko data nawe abakunda ubwe kuko mwankunze mukizera yuko navuye ku Mana.” ( Yohana 16:26 ). Umwami Yesu yegereje gupfira ibyaha by’abari mw’isi ngo abaheshe agakiza kadashira, yabwiye abigishwa be uburyo bushya abamwizera bazajya basengamo Imana, ko ari ugusenga mu izina rya Yesu , bigatuma babona ibisubizo by’amasengsesho ... Read More »

Kwishima iteka Bibiliya idusaba bimariye iki umukristo ?

Mu byanditswe byera , heshi Imana ihamagarira abana bayo kwishima iteka hatitaweho ibyo baba barimo kunyuramo , kuko ibizi ko bishoboka kwishima hatagendewe ko hari impamvu ifatika yako kanya bagenderaho. “ Mwishime mufite ibyiringiro mwihanganira amakuba, mukomeze gusenga mushikamye.” (Abaroma 12:12). Aha mu murongo twafunguje intumwa Pawulo abwirijwe n’Umwuka wera yahuguriye abera b’i Roma ko bagombaga kwishima bafite ibyiringiro bihanganira ... Read More »

SOBANUKIRWA : Bibiliya ivuga iki ku bijyanye n’ijuru ? Ese ribaho koko ?

Ariko Sitefano yuzuye umwuka wera arararama,atumbira mu ijuru abona ubwiza bw’Imana na Yesu ahagaze i buryo bw’Imana. Ibi tubisoma mu gitabo cy’Ibyakozwe n’intumwa 7:55 . Bamwe mu bahanuzi n’abigishwa beretswe mu ijuru cyangwa bajyanwayo harimo Sitefano, umukirisitu wo mu kinyejana cya mbere yatewe amabuye kugeza apfuye azira kwizera kwe. Gusa mbere yo gupfa kwe yasabye umwami Yesu kutabaraho icyaha ku bamuteraga ... Read More »

Menya icyo kugira umwete wo gusoma ibyanditswe byera bizana mu buzima bwawe.

“ Kugeza aho nzazira! ujye ugira umwete wo gusoma no guhugura no kwigisha.” (1 Timoteyo 4:13). Hari uburyo Imana yagennye ko abantu bayo bazabaho ubuzima butunganye buhuje n’uko yo yabigennye. Gusa ubwo buryo nt’ahandi wabumenyera keretse mu byanditswe byera! Niyo mpamvu nk’umwana w’Imana ugomba kwihinga mo umuco wo gusoma ibyanditswe byera cyane kugira ngo gutunganirwa kwawe kugaragarire bose. Ntagitangaje kuba ... Read More »

Ibintu 5 Bishop Dr. Fidèle Masengo yize ku mubano we na Yesu .

Mu nyigisho ze , kuri uyu wa mbere tariki 12 Nzeli 2016 umushumba mukuru w’Itorero Foursquare Gospel Church mu Rwanda Bishop Dr. Fidèle Masengo yagaragaje ibintu bitanu yize ku mubano we na Yesu ndetse anasaba abantu bose kugenzura niba bakiri kumwe na Yesu . Ingigisho yahaye umutwe ugira uti ‘ Reba neza ko Yesu mukiri kumwe ‘ Bishop Dr. Fidèle Masengo yifashishije icyanditse ... Read More »

Umukirisitu nyawe akwiye gushimishwa no guhura n’akarengane kubw’agakiza ke; dore impamvu 5 z’ingenzi.

Byaravuzwe kuva mu myaka yo hambere ko itorero ry’Imana rizagira ingorane mu minsi ya nyuma, izo ngorane zikazaba zirimo ko hari uburenganzira bazabura ndetse bamwe bakicwa urubozo. Ibi byanditse mu isezerano rishya (Ibyak 8:1). Mu gihe cy’intumwa nabwo habaye kurenganywa cyane, abemeraga Yesu bicwa urubozo ndetse na Yesu ubwe yapfuye abambwe ku giti nyamara ntawe yari yaragiriye nabi. Abakirisitu bikoreye ... Read More »

Ntitukikureho kuba inyangamugayo . Dore ibintu bigaragaza abantu bakorera Imana batari inyangamugayo.

Ntibikabeho yuko nabemerera ngo muvuze ibidatunganye, kugeza ubwo nzapfa sinzikuraho kuba inyangamugayo. ( Yobu 27:5 ) Ese kwitwa umukirisito birahagize kuduhindura kuba inyangamugayo? Ushobora kuba umunyamasengesho nyamara utari inyangamugayo, ushobora kuba umuyobozi ariko ntube inyangamugayo…. Arinabyo bituma izina ry’Imana ritukwa kuko hari ibyo abadakijijwe babona dukora bigatuma batifuza kutwegera,bityo bigatuma izina ry’Imana ritukwa. Yobu ubwo yari amaze guhura n’ibibazo bitandukanye ... Read More »

Bishop Fidèle Masengo avuga iki ku bakristu bajya gusengera mu misozi ?

Polisi y’u Rwanda imaze igihe gito iburiye abanyamasengesho bajya gusengera mu buvumo , mu mazi no ku misozi ivuga ko bimaze guteza umutekano mucye kandi hari bamwe mu banyarwanda bahaburira ubuzima . Abanyamadini bo bavuga ko abantu bashakira Imana aho bashaka , bakemeza ko iba hose kandi na Yesu Kristu ubwe yasengeye ahiherereye yitaruye intumwa ze kugirango abashe kuganira n’Imana ... Read More »

Bishop Dr. Fidèle Masengo yahwituye abakora amasengesho yo kwiyiriza ubusa bagaca igikuba.

Mu matorero menshi no mu matsinda y’abanyamasengesho haba ibihe bidasanzwe byo gusenga , rimwe na rimwe hakabaho abasenga biyiriza ubusa bitewe nuko ibyo basengera bikomeye kandi Imana yabasabye gukora amasengesho y’igihe runaka kugirango ibyo basengera biveho. Nubwo bimeze gutyo ariko , abakora amasengesho abasaba kwiyiriza ubusa bakunze kunengwa ko bayakora bamaze kubibwira buri wese , bitewe nuko batazi neza icyo ... Read More »

Facebook

Get the Facebook Likebox Slider Pro for WordPress