Ibintu 5 by’ingenzi uzitaho cyane mu gihe cyo kurambagiza uwo muzabana akaramata

0
1379

Akenshi na kenshi usanga muri iyi minsi iyo umuntu agiye kurambagiza uwo bazabana ashingira gusa ku bigaragara inyuma cyangwa ku butunzi uwo muntu afite akirengagiza ko hari ibindi bisumba ibyo bituma abantu bababana akaramata.

Kugira ngo urugo rukomere hari imico yingenzi cyane uwo mwashakanye, agomba kuba afite kugira ngo ishyingiranwa ryanyu rizarangwe n’urukundo ndetse n’ibyishimo, amahoro, ubwumvikane n’ubwuzuzanye bibageza ku iterambere rirambye.

Mu mico y’ingenzi ugomba kwitaho izabafasha gukomeza kugira urugo rwiza, hakubiyemo ibi bintu bikurikira :

1. Gukoresha amafaranga neza:

Ubushakashatsi bwakozwe n’urubuga encycropedia Britannica rwagaragaje ko 90% z’ingo zisenyuka kubera kutumvikana ku buryo bakoresha amafaranga.

Ibi akenshi biterwa nuko akenshi abagore bakunda kugura ibintu byinshi, bitanakenewe kandi batanabivuganyeho n’abo bashakanye babitewe no kwirimbisha bikabije, ibyo ugasanga bizanye amakimbirane mu rugo rwabo.

Ni ingenzi cyane rero guhitamo umuntu ubona ko muzashobokana mubijyanye n’ uburyo mukoresha umutungo wanyu, hakubiyemo n’ amafaranga.

2. Kutajarajara

Umuntu wese yishimira ko umukunzi we amwereka ko amarutira abandi bose, ntajarajare ngo usange aheheta cyangwa afatafata.

Niba ushaka guhitamo umuntu wumva ko muzabana akaramata ni byiza kwirinda umuntu nk’uwo ujarajara, niba wumva ko udashobora kumwihanganira mukirambagizanya, ntuzigere wishuka ko uzamuhindura nimumara kubana.

3. Kwita ku bagize umuryango we

Rwa rubuga twigeze kuvuga haruguru rwitwa ‘Encyclopedia Britannica’ rwanagaragaje ko 85% y’abantu bafata nabi abagize imiryango yabo, nubundi ngo iyo bamaze kubaka ingo ntibita ku bo bashakanye no kubo babyaye.

Bityo ngo iyo abo bantu bubatse urwabo rugo bananirwa guhindura uko bafata abagize umuryango wabo bakanabikora ku miryango mishya bashinze.

Iyo ugeze mu gihe cyo kurambagiza, ni ngobwa ko ujya gusura uwo wifuza kubana na we, ukamenya uko afata abagize umuryango we, uko uzasanga abafata, uzamenye ko hari ijanisha rya 80%  ko ari ko azagufata n’abo muzabyara.

  1. Gusenga:

Kuzirikana ko Imana ari yo yatangije umuryango, (intangiriro 2:18-24.)  bizatuma wicisha bugufi wumve ko ari na yo izi icyatuma umuryango wawe urangwa n’ibyishimo kuko ari yo ibitaho (1 petero 5: 6,7).

Imana ni yo ishobora byose kandi ibifuriza kumererwa neza, ni na yo mpamvu ibagira inama kandi inama zayo buri gihe ziba ari ingirakamaro (Imigani 3:5,6.)

Iyo ushatse umugore, cyangwa umugabo usenga kandi wubaha Imana, kandi akayishingikirizaho mu  byo akora byose, bituma ishyingiranwa ryanyu rirangwa n’ibyishimo kandi urugo rwanyu rukarangwamo amahoro n’umunezero uturuka ku kwizera Imana nubwo mwaba muri mu bigeragezo – Yesaya 48: 17, 18. Umugore usenga Bibiliya igaragaza ko ari uw’agaciro kenshi (Imigani 31: 10, 28.)

  1. Urukundo :

Uyu ni umuco w’ingenzi cyane, kuko n’iyo yaba yujuje ibyo byose tuvuze haruguru, agatanga ibye byose, agafasha abakene cyangwa akagira impano zitandukanye, ariko adafite urukundo byose byaba ari imfabusa.

Ni ingenzi cyane gushishoza ukamenya niba uwo mugiye kubana mukundana by’ukuri, urukundo rw’ukuri.

Urukundo nyakuri rurangwa n’iki ? 

Bibiliya igira iti “ urukundo rurihangana rukagira neza, ntirugira ishyari, ntirwirarira, ntirwihimbaza, ntirukora ibiteye isoni, ntirushaka inyungu zarwo, ntiruhutiraho, ntirutekereza ikibi ku bantu. Ntirwishimira gukiranirwa kw’abandi ahubwo rwishimira ukuri, rubabarira byose, rwizera byose, rwihanganira byose.”

Guhanura kuzarangizwa no kuvuga izindi ndimi bizagira iherezo, ubwenge na bwo buzakurwaho, ariko urukundo ntiruzashira (1 abakorinto 13:4- 8)

Kubana n’uwo mwashakanye mu buryo bunejeje bisaba kubanza kureba neza mu gihe cyo kurambagiza

Facebooktwittergoogle_plusredditpinterestlinkedinmail

SIGA IGITEKEREZO CYAWE KURI IYI NKURU ::