Impamvu karemano zituma umutu wakijijwe akomeza kugwa mu byaha

0
1557

Iyo umukirisitu yihannye akabatizwa, aba yiyemeje ko atandukanye n’inzira iyo ari yo yose yo gukora ibihabanye n’ibyo Imana ishaka ariko nyuma y’igihe gito akisanga yaguye mu mutego wo kugomera amategeko y’Imana.

Abantu bagenzi be hari ubwo bashobora kugirango uwo muntu yihannye atabishyizeho umutima mbese bakavuga ko kwihana kwe byari urwiyererutso. Nyamara abantu bakwiye kumenya ko umwana w’umuntu yambaye umubiri kandi muri we hakaba harimo kamere y’icyaha.

Igihe kimwe Paulo yavuze ko nubwo yishimiraga amategejo y’ Imana mu mubiri we yabonaga irindi tegeko rimujyana ari imbohe, rikamushyikiriza icyaha.

Mu Baroma 7:18 hagira hati: “Nzi yuko muri njye, ibyo ni ukuvuga muri kamere yanjye, nta cyiza kimbamo, kuko mpora nifuza gukora icyiza ariko kugikora nta ko.”

Pawulo akomeza agira ati: “Nuko rero mbona yuko amategeko anyifuriza gukora ibyiza, nyamara ibibi bikananga imbere. Nishimira amategeko y’Imana mu mutima wanjye, ariko mbona irindi tegeko ryo mungingo zanjye, rirwanya itegeko ry’ibyaha ryo mu ngingo zanjye. (Abaroma 7:21-23)

Icyakora nubwo Pawulo avuga ko kamere ijya imuganza, arongera akagaruka ku ngingo ivuga ku kuba Imana imubereye maso kandi ikaba yiteguye kumufasha.

“Yemwe mbonye ishyano! Ninde wankiza uyu mubiri untera urupfu? Imana ishimwe! Kuko izajya inkiza ku bwa Yesu Kristo Umwami wacu. Nuko jyewe mu mutima wanjye ndi imbata y’ amategeko y’Imana, ariko muri kamere ndi imbata y’amategeko y’ibyaha.” (Abaroma 7:24-25).

Bibiliya igaragaza ko muri kamere muntu nta kiza kibamo kandi ko muri we nta mbaraga ishobora gutuma atunganya inzira ye. Igira iti “Uwiteka, nzi ko inzira y’umuntu itaba muri we, ntibiri mu muntu ugenda kwitunganyiriza intabwe ze. (Yeremiya 10: 23)

Ni yo mpamvu usanga umukirisito yifuza gukora ibyiza, ariko akisanga  yakoze  ibinyuranye n’ibyo umukirisitu asabwa gukora, ni uko adashoboye kwigenzurira intambwe ze, umuntu yisanga yayobejwe n’irari ry’ amaso cyangwa irari ry’ umubiri.

Icyakora Uwiteka Imana isezeranira abayumvira ko izabajya imbere ikabayobora mu nzira mu gihe cyose bazaba bemeye kugendera ku mategeko y’Imana.

Imana ivuga ko ifite inyigisho zigirira umuntu umumaro, kandi ikayobora umuntu mu nzira akwiriye kunyuramo.

Igira iti “Uwiteka Umucunguzi wawe, Uwera wa Isirayeli aravuga ati “Ni jyewe Uwiteka Imana yawe ikwigisha ibikugirira umumaro, ikakujya imbere mu nzira ukwiriye kunyuramo.” (Yesaya 48:17)

Imana kandi isaba abantu bayo kumvira amategeko yayo, kuko ari bwo bazabasha kugira amahoro atemba nk’uruzi. “Iyaba warumviye amategeko yanjye uba waragize amahoro ameze nk’ uruzi, gukiranuka kwawe kuba kwarabaye nk’ umuraba w’ inyanja, kandi urubyaro rwawe rukangana n’ umusenyi, n’ abava mu nda yawe bakamera nk’ imonyi yawo.” (Yesaya 48:18).

Muri make umuntu asabwa kubana n’Imana mu byo akora byose, umukirisitu akwiye gukunda gusoma Bibiliya, gusenga, kandi agakunda kugira ibiganiro byiza bitari ibyo kuvuga ibiteye isoni, ibi bimusaba kugira inshuti z’abakirisitu.

Umukirisitu asabwa guhora asenga kandi yiga ijambo ry’Imana kugirango akomeze kuyoborwa n’Imana mu byo akora byose.

Cedric MBARAGA

Facebooktwittergoogle_plusredditpinterestlinkedinmail

SIGA IGITEKEREZO CYAWE KURI IYI NKURU ::