Impanuro Bibiliya yageneye ababyeyi gito n’abana b’ibyigomeke

0
421

Mu gihe hirya no hino mu miryango humvikana amakimbirane akomeye hagati y’abana n’ababyeyi kugeza aho bamwe bicana, Bibiliya iragira inama abana uko bakwiye kwitwara akanaburira ababyeyi uko bakwiye kurera abana babo kugirango babarinde gukura ari ibyigomeke.

Muri iyi minsi, hari aho usanga ababyeyi n’abana babo batameranye neza mu miryango. Si rimwe si kabiri mu Rwanda twumva inkuru z’abana bishe ababyeyi cyangwa ababyeyi bishe abana babo.

Bibiliya igaragaza ko akenshi ibi bituruka ku mpande zombi kandi n’iyo urebye muri sosiyete usanga koko ari ko bimeze. Imyitwarire myiza cyangwa mibi y’umwana ndetse n’umubano mubi cyangwa mwiza uba hagati y’umwana n’umubyeyi bishobora guturuka ku buryo umubyeyi yareze umwana we kuva akiri muto.

Ku rundi ruhande ariko ntitwakwirengagiza ko sosiyete ishobora guhindura umuntu nubwo yaba yararezwe neza, amashuri abana bigamo, aho bahurira na bagenzi babo hatandukanye, mu kazi bakora, n’ibindi bintu bitandukanye abantu bahuriramo bishobora guhindura imyitwarire y’umwana nubwo yaba yarakuranye imico mbonera.

Ni yo mpamvu Bibiliya igira inama impande zombi, ababyeyi ibagira inama z’uburyo bakwiye kurera abana kuva bakiri impinja ndetse n’abana ikabagira inama z’uburyo bakwiriye kwitwara nyuma yo gukura bakamenya ubwenge.

Mu mategeko icumi y’Imana, Imana yashimye ko hajyamo itegeko ritegeka abana kubaha ababyeyi , “Wubahe so na nyoko, kugirango kugirango uramire mu gihugu Uwiteka Imana yawe iguha.” Kuva 20:12. Ibi bisobanuye ko mu gihe umwana atubahirije iri tegeko aba ari mu buyobe.

Iri somo risa n’iriri mu Befeso 6:1-3, havuga hati: “Bana mujye mwumvira ababyeyi banyu mu mwami wacu kuko ari byo bibakwiriye, Wubahe So na Nyoko (iryo ni ryo tegeko rya mbere ririmo isezerano) kugirango ubone amahoro uramire mu isi.” Ibi kandi biri no mu Gutegeka kwa Kabiri 5:16.

Mu Bakorosayi 3:20-21 na ho hagira inama abana hataretse n’ababyeyi ku buryo bakwiye kwitwara bombi. Hagira hati: “Bana, mwumvire ababyeyi banyu muri byose, kuko ibyo ari byo Umwami ashima, ba Se, ntimukarakaze abana banyu batazinukwa.”

Ibijyanye no kumvira ababyeyi, nanone biboneka mu Migani 1:8 havuga hati “Mwana wanjye, jya wumva icyo so akwigisha, Kandi we kureka icyo nyoko agutegeka.”

Imana isaba ababyeyi kumenyereza abana babo inzira nziza bakiri bato. Imigani: 22:6, “Menyereza umwana inzira akwiriye kunyuramo azarinda asaza atarayivamo.”

Kuba Bibiliya ivuga ko imico umuntu yatoje umwana akiri muto arinda ayisazana bisobanura ko uko abantu bakuru bitwara haba mu miryango yabo no mu muryango mugari w’abantu biba bifite imizi mu buryo barezwe bakiri bato.

Bibiliya kandi ibuza ababyeyi gusharirira abana babo, nukuvuga ko nubwo ababyeyi bakwiye kurera abana babatoza inzira nziza, bagomba no kwirinda kubasharirira, gusa ibi ntibikwiriye gufatwa nko kubuza ababyeyi guhana abana babo babikoze mu rukundo rwa kibyeyi. Abefeso 6:4.

Hari ubwo umubyeyi arera umwana we mu buryo budakwiriye akiri muto yamara gukura akababazwa nuko uwo mwana yitwara, nyamara hari ubwo ibyo umubyeyi aba yinuba biba ari imbuto z’ibyo yabibye.

Kubw’Ibyo umubyeyi akwiye gukora inshingano ze zose mu kurera umwana we neza ku buryo n’iyo yatungurwa no kubona amaze gukura agahinduka we nta gishinja yaba afite ku mutima yishinja ko ari we nyirabayazana w’imyitwarire idahwitse igaragara ku mwana we.

Ababyeyi baba bakwiye guhana abana babo mu rukundo rwa kibyeyoi kandi bakabatoza inzira nziza bakiri bato

Facebooktwittergoogle_plusredditpinterestlinkedinmail

SIGA IGITEKEREZO CYAWE KURI IYI NKURU ::