Inama Bibiliya igira abakirisitu b’ingaragu bakunda gusomana

0
1807

Gusomana ni kimwe mu bigira umumaro mwinshi mu buzima bw’umuntyu, uretse mu mubiri nk’uko byagaragajwe, usanga ari na kimwe mu bituma abantu basomanye barushaho gukundana no gukumburana buri gihe kuko iki gikorwa kiba cyanejeje umubiri n’ibyiyumvo by’abagikoze.

Gusomana ni kimwe mu bikorwa bifite imbaraga zo gukangura ubushake bwo gukora imibonano mpuzabitsina kuko bituma ibizungamubiri byirukanka mu mubiri bigahindura imyitwarire y’umuntu uri muri icyo gikorwa.

Nubwo hari ababikora mu rwego rwo gushimisha imibiri yabo ntibagomba kwirengagiza ko hari ubuzima umukirisitu agomba kubamo butandukanye n’ubw’abatizera kubw’inyungu ye no guhesha icyubahiro Imana.

Uburyo umukirisitu yitwara bukwiye gutuma abasha gutandukanya umumaro nyawo ikintu runaka kimufitiye, akirinda guhungabanya umubano afitanye n’Imana.

Nubwo ntaho Bibiliya ivuga ko gusomana ari icyaha, hari imirongo imwe n’imwe yo muri iki gitabo isobanura ububi bw’irari kandi irari nta handi riba riganisha atari ku cyaha.

Gusomana ni bumwe mu buryo benshi bakoresha mu gushimisha irari ry’imibiri yabo. Nyamara Bibiliya yo ivuga ko irari ari ribi cyane kuko rikura rikabyara icyaha, amaherezo uwo muntu akaba yerekeza ku rupfu rw’iteka.

“Nuko iryo rari riratwita rikabyara ibyaha, ibyaha na byo bimaze gukura bikabyara urupfu.”(Yakobo 1:15)

Burya intangiriro y’uruhara ni amasoso, rero nutangirira ku gusomana ku itama, ejo ku munwa, ejo ku rurimi nta handi bizaba biganisha atari kuri cya cyaha Imana yanga urunuka ari cyo cyo gusambana. Ikiza rero nuko wakwiririnda icyaba intandaro yo gucumura.

“Byose ndabyemererwa nyamara ibingirira akamaro si byose, byose ndabyemererwa ariko sinzategekwa n’ikintu cyose.” (1 Abakorinto 6:12)

Ibi birerekana neza ko umuntu atagomba gutegekwa n’umubiri we gukora ibidakwiriye kandi bitanahesha icyubahiro Imana kuko nubwo yaba abikora ngo yishimishe, umukirisitu akwiye kumenya ko inyungu ikomeye atari ugushimisha umubiri we, ahubwo ko inyungu ikomeye ari ugushimisha Imana.

“Erega burya abari mu butware bwa kamere ntibashobora kunezeza Imana, ariko mwebwe nti muri aba kamere, ahubwo muri ab’umwuka, niba umwuka w’Imana aba muri mwe. Ariko umuntu wese utagira umwuka wa Kristo ntaba ari uwe.”(Abaroma 8 :8-9)

Bibiliya ivuga ko ntawe ucyeza abami babiri, niba uri uwa Kristo ugomba gukora ibiboneye kandi bishimisha Imana kandi biyubahisha kandi kubahisha umwami ni ko kwiyubaha.

“Ntimuzi yuko imibiri yanyu ari ingingo za Kristo? mbese noneho ntore ingingo za kristo nkazihindura ingingo za maraya ? ntibikabeho.(1 Abakorinto 6:15)

Ku murongo wa 19 n’uwa 20 muri iki gice haravuga hati: “Mbese ntimuzi yuko imibiri yanyu ari insengero z’umwuka wera uri muri mwe, uwo mufite wavuye ku Mana? Kandi ntimuri abanyu ngo mwigenge kuko mwaguzwe igiciro. Nuko rero mutume imibiri yanyu ihimbaza Imana.”

Niba umubiri w’umuntu ari urusengero rw’uwiteka, ni byiza ko umubiri wawe wawurinda kwanduzwa n’ibyaha ukawuharira Imana ukemerera Imana ko iza kuba muri wowe.

Nuramuka rero ukoresheje uwo mubiri mu bikorwa byo guhaza irari rishobora no kubyara icyaha, uzaba unyuranyije n’amategeko aranga urusengero rw’Imana.

Iyi mirongo yose igaragara haruguru irerekana neza ububi bw’irari, ni byiza rero ko mwagakwiye kuyobora imibiri yanyu no kuyirinda aho gutegekwa na yo kandi Imana yonyine ni yo irinda abo yiremeye, gusa gusenga no gukiranuka ni yo ntwaro yo kunesha icyaha.

N’ubwo waba wumva gusomana ntacyo bitwaye cyangwa wabasha kwirinda, menya ko “Umutima w’umuntu urusha ibintu byose gushukana, kandi umenye ko utanzi icyo uwo muntu muba mugiye gusomana aba agambiriye mu mutima we, hari ubwo aba agamije ko mu gihe muri bube mumaze gusomana mwese mwamazwe n’irari ashobora kugushora mu bindi by’isoni nke birimo n’ubusambanyi.

Bibiliya ikomeza ivuga ngo “Ni nde ushobora kuwumenya uko uri ? Njye Uwiteka ni njye urondora umutima nkawugerageza.” (Yeremiya 17 : 9-10 ).

Emerera Uwiteka azagushoboza kudakora ibyo abandi bakora, n’ubwo bifitiye inyungu umubiri, ukwiye kubibonamo igihombo kubwo kunezeza umwami wawe Yesu Kristo.

Ube nka Pawulo aho agira ati « Nyamara ibyari indamu yanjye nabitekereje ko ari igihombo ku bwa Kristo, ndetse n’ibintu byose mbitekereza ko ari igihombo kubw’ubutunzi butagira akagero, ari bwo kumenya Kriso Yesu, ku bw’ uwo nahombye ibyanjye byose ndetse mbitekereza ko ari amase kugirango ndonke Kristo….”( Abafiripi 3 :7-11).

Ni byiza ko abakirisitu b’ingaragu birinda gusomana kuko bishobora gutuma bishora mu busambanyi, abakiri ingara gusomana bakwiye kubiharira abashakanye kuko bo bemerewe gukora imibonano mpuzabitsina.

Gusomana ni byiza ariko abakirisitu bakwiye kwirinda kubikorana n’abo batashyingiranwe kuko bishobora kubashora mu guhaza irari bikaberekeza mu busambanyi

Facebooktwittergoogle_plusredditpinterestlinkedinmail

SIGA IGITEKEREZO CYAWE KURI IYI NKURU ::