Kimwe mu bintu bitangaje kandi bibabaje ni ukubona ukuntu abatuye isi bafashe Yesu wo kuri Noheli — Bishop Dr. Fidèle Masengo 

0
134

Umushumba mukuru w’Itorero Foursquare Gospel Church mu Rwanda Bishop Dr. Fidèle Masengo avuga ko abantu bahawe umwami Yesu ariko bo ntibamusobanukirwe byimazeyo , kugeza ubwo bamufata nk’umwana uhora avuka nyamara ari umuntu ufite ubushobozi bukomeye .

Mu nyigisho zitambuka kuri ibyishimo.com  , Bishop Dr. Fidèle Masengo agaragaza ubushobozi bwa Yesu Kristu yifashishije uko Bibiliya yamusobanuye muri Yesaya 9:5 hagira hati :” Nuko umwana yatuvukiye duhawe umwana w’umuhungu, ubutware buzaba ku bitugu bye. Azitwa Igitangaza, umujyanama, Imana ikomeye, Data wa twese Uhoraho, Umwami w’amahoro.”

Umushumba mukuru w’Itorero Foursquare Gospel Church mu Rwanda Bishop Dr. Fidèle Masengo ashavuzwa nuko abantu bafata Yesu wo kuri Noheli.

Bishop Dr. Fidèle Masengo avuga ko ababazwa nuko abantu bo mu minsi ya none bafata Yesu wo kuri Noheli.

Mu magambo yuzuye agahinda n’ifuhe , Umushumba mukuru w’Itorero Foursquare Gospel Church mu Rwanda Bishop Dr. Fidèle Masengo yagize ati :” Kimwe mu bintu bitangaje kandi bibabaje ni ukubona ukuntu abatuye isi bafashe Yesu wo kuri Noheli. Muri iyi myaka mike ishize, naganiriye n’abantu  benshi mbabaza uko bafashe Noheli , benshi bansubiza ko ari Ibirori by’abana! Abana bizihiza kuvuka k’undi mwana.”

Yongeyeho ati :” Ntibitangaje kuko Yesu wo kuri Noheli abenshi bamufashe nk’akana k’uruhinja gahora kavuka katajya gakura, gahora muri ‘ berceau ‘ [ agatanda baryamishamo impinja ] . Akana k’intege nke… gakorerwa byose! Ubu inzu zose z’abakomeye zatangiye gushyirwamo imitako irimo ” berceau “, igiti cya Noheli  (Sapin), umusaza witwa “Pere Noel”….Ibyo byose kwifatanya n’abana kwizihiza umunsi wabo!
Birababaje.

Bishop Dr. Fidèle Masengo arakangurira abantu kumenya ko Yesu yakuze atakiri umwana . Yanasabye abantu kumenya ibi  bintu 3 bikurikira :

1. Umwana wavutse n’umwami

Ijambo duhawe “Umwana” w’umuhungu” ntirivuga ku ngano y’umwana ahubwo ryari ijambo rimenyerewe rivuga Umwami.  Nk’uko biri mu Isezerano rya Dawidi.

2 Samweli 7:12 – ” Kandi iminsi yawe nigera ugasinzirana na ba sogokuruza bawe, nzimika umwana wawe wibyariye akuzungure, kandi nzakomeza ubwami bwe.”

Ijambo Umwana ryari izina ry’icyubahiro ry’Umwami. Ni nabyo Daniel yeretswe.

Daniyeli 7:13 – 14 hagira hati :” Hanyuma nkitegereza ibyo neretswe nijoro, mbona haje usa n’umwana w’umuntu aziye mu bicu byo mu ijuru, aza umujyo umwe asanga wa Mukuru nyir’ibihe byose, bamumugeza imbere.   Nuko ahabwa ubutware n’icyubahiro n’ubwami, kugira ngo abantu b’amoko yose y’indimi zitari zimwe bajye bamukorera. Ubutware bwe ni ubutware bw’iteka ryose butazashira, kandi ubwami bwe ni ubwami butazakurwaho. ”  Yesaya nawe yeretswe kuri uriya Mwana nk’uko twabisanze muri kiriya cyanditswe.

2. Umwana wavutse aruta abandi bami

Uriya mwana benshi bafata nk’agahinja arakomeye.  Araruta Umwami Dawidi. Mariko 12:37 haranditse ngo :’ Mbese ko Dawidi amwita Umwami, none yabasha ate no kuba umwana we?”.

3. N’ubwo yitwa agahinja izina rye rirakomeye

Izina rye  rirenze  kuba  “Agahinja” ( Umwana Yesu / L’enfant Jesus ) !  Amazina ijuru ryamwise  , uretse n’umwana uvutse, nta wundi  Mwami wigeze ayahabwa: ” Igitangaza “, ” Umujyanama “, ” Imana ikomeye “,  ” Data wa twese ” ” Uhoraho “, ” Umwami w’amahoro “.

Buri   rimwe   muri aya   mazina ryihishemo   ububasha   n’ibisobanuro   bikomeye kandi  tuzayagarukaho .  Ikibazo nkubaza kiragira kiti : ”  Mu gihe twitegura kwizihiza Noheli, wowe ufashe Yesu gute ? ”

Ntucikwe !! Horana   natwe ukanda hano   like kuri page   yacu ya  Facebook,  Twitter  na  Youtube    ukande subscribed   kugirango umenye amakuru agezweho buri kanya unareba amavidewo y’indirimbo zihimbaza Imana , n’ibiganiro by’abakozi b’Imana ugezwaho na Ibyishimo.com.

 

 

Umuraza  Angelique

Facebooktwittergoogle_plusredditpinterestlinkedinmail

SIGA IGITEKEREZO CYAWE KURI IYI NKURU ::