Inama zigirwa abagiye gushinga urugo mbere yo kubana.

0
523

Abantu benshi bajya gushinga urugo batabanje kuganira , kandi burya ni ngombwa  ko mufata umwanya uhagije mukagira ibyo mwitaho mbere y’uko mufata uwo mwanzuro.

Dore bimwe mubyo mugomba kubanza kumvikanaho n’uwo mugiye kurushinga , kugirango muzagira urugo rurangwamo amahoro n’umudendezo , rubabere Ijuru rito nkuko ijambo ry’Imana ribivuga :

• Amateka yanyu

Kumenya amateka y’uwo mugiye kurushinga ni ingenzi kuko amateka agira ingaruka kuri ejo hazaza h’urugo rwanyu.

Niba umuntu yarabayeho nabi, yaragize amateka mabi mu buzima, inshuti ze za kera, amateka y’umuryango we, ibintu byamubayeho ( ibyiza n’ibibi,…) ntubimenye byazagira ingaruka mbi mu mibanire yanyu .

Ni ngombwa kandi kuganira, kubwizanya ukuri ,kutirengagiza ibikubangamira mukiri aba fiancé , kudatsimbarara no gushakira ibisobanuro ibikubangamira ubona ni intambwe ikomeye ariko yirengagizwa na benshi bikanagira ingaruka zikomeye mu mibanire yabo iyo bamaze kurushinga.

• Umuryango

Ni uruhe ruhare umuryango wawe uzagira mu rugo rwawe umunsi washatse ? Bazubaha urugo rwawe? Bazarugira urwabo? Bazakunda uwo mwashakanye cyangwa bazamutesha umutwe?

Uzakomeza imihango, imikururano y’iwanyu ibangamira uwo mwashakanye? Umuryango wawe uzagufatira ibyemezo bireba urugo rwawe? Umuryango wawe ni wowe uwutunga?

Numara kubaka urugo uzakomeza ubatunge? wabiganiriyeho nuwo mugiye gushingana urugo?

Kuvanga abantu babiri bavuye mu miryango itandukanye ntibyoroshye , hakenewe ibiganiro byinshi mbere yuko musezerana kuko byagaragaye ko ari kimwe mubitera amakimbirane mu ngo nshyashya harimo imyitwarire y’abantu bo mu miryango iturukamo abashakanye.

• Imibonano mpuzabitsina

Buri muntu afite uburyo afata imibonano mpuzabitsina, akagira uburyo yumva ikorwa , byanze bikunze iyo mushakanye ni igikorwa utakwirengagiza cyangwa ngo ureke ntugikore.

Kwimenyereza kubiganiraho mbere y’uko mubana bizabafasha cyane mu kwitegura gushimishanya mu rugo rwanyu.

• Amabanga

Ukuri kose si kwiza kukuvuga , ariko se nk’ikintu cyoroheje cyangwa gikomeye wakoze kera ukagihisha wamara gukora ubukwe cyikamenyekana kigasenya urugo wahitamo iki?

Kuvugisha ukuri no kuba inyangamugayo ni inkingi zituma urugo rukomera . Guhitamo ni ukwawe!

• Ibyo witeze, ukeneye , cyangwa wifuza kuwo mugiye kubana ni ibiki ?

Burya ibyo umuntu akeneye ni kimwe mu bigize umuntu : akazi, umuryango, gushyira hamwe mu kubaka urugo n’ibindi.

Uwo mugiye kubana azi icyo umukeneyeho? Amafaranga: biratangaje ko mbere y’ubukwe nta kiganiro kirebana n’amafranga abakundana bagirana! Muzavanga imitungo ? Imyenda ufite ni iyihe mbere yo gushaka ,uzayishyura ute ? Muzizigamira gute ? ibyo byose ni ngombwa kubimenya.

• Imyemerere

Ni byiza kuganira ku myemerere mbere yo gushakana. Niba uhinduye idini kugirango ukore ubukwe ukwiye kubitekerezaho cyane .

Niba udaha agaciro iby’imyemerere , uwo mwashakanye akaba abiziririza cyane witeguye guhangana nabyo gute? Nta kibazo bizagutera?

• Urubyaro

Muzabyara abana bangahe? Ni gute muzaboneza urubyaro? Ese muzabyitwaramo gute mutabonye urubyaro? Muramutse mubyaye abana bafite ikibazo mwabyakira gute?

Ni gute muzafashanya kurera abana banyu? Ntibyoroshye kubiganiraho mutarashaka ariko birakwiye kugirango bitazateza ikibazo mwaramaze kubana umwe ashaka kubyara akuzuza isi nyamara wowe ushaka umwe cyangwa babiri gusa.

Intambara turwana nazo, ibidutera ubwoba, imico itari myiza, ibyihishe muri twe , iyo mwitegura ubukwe ibintu byinshi biba ari byiza.

Intege nke, amakosa,inenge,imico mibi byose biburizwamo mu gutegura ubukwe. Ariko niba uri gutegura ubukwe ukeneye kwisuzuma ku byo wiyiziho byazaba intandaro yo gusenya urwo rugo wifuza.

Uwo mwitegura kurushingana ashobora kugukunda ,kukwihanganira cyangwa akemera kubana nawe azi ibimutegereje.

Mbere yuko mwemeranya imbere y’imiryango, y’amategeko n’imbere y’Imana ko mugiye kubana mujye mwibuka ko gutegura ubukwe bwiza bidakwiye kubarangaza ngo mwibagirwe gutegura urugo rwiza , kuko ikigoye si ubukwe,  ikigoye ni ukubaka urugo kandi rurimo Imana.

Facebooktwittergoogle_plusredditpinterestlinkedinmail