Ururimi ni inkota yica rukaba umuriro utwika, rukongeza kamere rugakongezwa na gehinomu!

0
413

Ururimi rwashyizwe mu ngingo z’umuntu ngo arukoresha avuga iby’ukuri, ariko iyo arukoresheje ibinyuranye n’ibyo ruhinduka inkota yica cyangwa umuriro utwika kandi ku iherezo ibyo umuntu  yavuze ni byo bizamutsindishiriza cyangwa bikamutsindisha imbere y’intebe y’imanza y’Imana.

Bibiliya mu buryo bumwe cyangwa ubundi igaragaza ko umwana w’umuntu atagomba kwigenga, iyo bigeze ku mukirisito wamenye agaciro k’igitambo cya Yesu rero, aba agomba kwitonda muri byose akarinda ingingo ze zose gukora icyaha.

Ururimi ni rumwe mu ngingo z’umubiri twahawe n’Imana ngo tuziyikoreshereze. Iyo ururimi rukoreshejwe mu kuvuga ibyiza, ruhesha umugisha n’igikundiro nyiri kurukoresha, nyamara ku rundi ruhande, ururimi rushobora kubera umuvumo urukoresha ndetse rukanabera ikigusha abamwumva.

Ururimi rurica kandi rugakiza:

Ibibiriya igaragaza ururimi nk’urugingo rwiza ariko ahandi ikarugaragaza ruzanira ingarukambi nyirarwo bitewe nuko yarukoresheje.

“Ururimi nirwo rwica kandi rugakiza, abarukunda bazatungwa n’icyo ruzana” Imigani 18:21, iri somo rirekana ko umuntu akwiye kwita ku byo avuga kuko bishobora kumukiza cyangwa bikamwicisha. Muri Yakobo 1:19 hagira hati: “…Umuntu wese yihutire kumva ariko atinde kuvuga…”

Imigani 12:18: “Habaho uwihutira kuvuga amagambo yicana nk’inkota, ariko ururimi rw’umunyabwenge rurakiza”

Ibi nanone byerekana ko umuntu akwiye kubanza gutekereza cyane ku ijambo agiye kuvuga n’ingaruka rishobora kugira ku bo aribwiye kuko hari ubwo umuntu ashobora kuvuga amagambo akicana nk’inkota.

Imigani: 18:6 “Amagambo y’umupfapfa azana intonganya, kandi ururimi rwe rusemuera agasaya.”

Aya magambo ahuye n’umugani abanyarwanda baca bagira bati: “akarimi kabi gasehera agasaya”, aha baba bashaka kubwira abantu ko ururimi rudakwiye kuvuga ibibyutsa uburakari kuko hari ubwo uvuga amagambo mabi ari we ubihomberamo cyangwa akabizira.

Ururimi rubeshya ni ikizira kandi ruzatsembwa

Amagambo umuntu avuga burya ni yo agaragaza uwo ari we n’ibyo atekereza. Imana ibuza abantu gukoresha ururimi rwabo babeshya cyangwa bashyeshyenga kuko abo bazatsembwa. Muri Zaburi 12:4 havuga hati: “Uwiteka azatsemba iminwa yose ishyeshya n’ururimi rwirarira.”

Imigani 12:22: Havuga ko Imana izira ururimi rubeshya: “Ururimi rubeshya ni ikizira k’Uwiteka,…” ibivugwa muri iri somo binashimangirwa n’ibivuga mu Migani 6:16-17:  “Hariho ibintu bitandatu ndetse birindwi, Uwiteka yanga bimubera ikizira, ni ibi: Amaso y’ubwibone, ururimi rubeshya,…” Imigani 10:31: “……ururimi rugoreka ruzacibwa”

Aya masomo yose n’andi menshi agaragaza ko iherezo ry’abantu bakoresha ururimi rwabo mu buriganya cyangwa kubeshya atari ryiza na gato, ni ugutsembwa.

Bibiliya ntiyemeranya n’abavuga ko ururimi ari inyama yigenga

Abantu bakunze kuvuga ko ururimi ari inyamayigenga bashaka gushyigikira abantu bavuga ibyo ururimi rutagenewe, Bibiliya yo igaragaza ko umuntu yaremanywe ububasha bwo gutegeka ururimi rwe kimwe n’izindi ngingoz’umubiri we.

Umuntu uzatura ku musozi w’Imana wera ni utabeshyeresha abandi ururimi rwe kandi ntashyushye inkuru! (Zaburi 15:1-3). Umuntu rero ushaka kuzatura kuri uwo musozi w’ Imana wera aba agomba gukora ibivugwa muri Zaburi: 34:14 “Ujye ubuza ururimi rwawe rutavuga ikibi, n’iminwa yawe itavuga iby’uburiganya.”

Isomo ryo mu Migani: 13:3 riravuga rirti: “Ufashe ururimi rwe aba arinze ubugingo bwe, ariko ubumbura akanwa ke azarimbuka.”

Aha Imana igaragaza ko umuntu yahawe ububasha bwo kugenga ururimi rwe akabasha kurubuza kuvuga ibibi. Ahubwo umuntu akwiye kugambirira guhora avuga gukiranuka kw’Imana nkuko biri muri Zaburi 35:28 “Kandi ururimi rwanjye ruzavuga gukiranuka kwawe, ruzavuga ishimwe ryawe umunsi wire.”

Yakobo 3:2 “….Umuntu wese udacumura mu byo avuga aba ari umuntu utunganye rwose, yabasha no gutegeka umubiri we wose”

Zaburi 37:30: “Akanwa k’umukiranutsi kavuga iby’ubwenge, n’ururimi rwe ruvuga ibyo gukiranuka.” Ni ukuvuga ko abakirisito baba bagomba kwirinda cyane mu byo bavuga kuko byerekana abo bari bo.

Ururimi ruvuga ibyiza rufite agaciro kenshi kandi rugaragaza ubutunga

Imigani 10:20: “Ururimi rw’umukiranutsi ni ifeza y’indobanure,…” ifeza ni ibuye ry’igiciro cyinshi, kuba ururimi rw’umukiranutsi rugereranywa n’ifeza y’indobanure rero byerekana agaciro k’ibyo umukiranutsi akwiye kuvuga.

Imigani 10:31: “Akanwa k’umukiranutsi kavamo ubwenge…” umuntu aba akwiye kwibaza niba mu byo avuga abantu babasha gukuramo ubwenge cyangwa se niba babasha gukuramo ubupfapfa.

Abantu babasha kubonera imbuto z’ubukirisitu bawe mu magambo uvuga kuko “Uvuga iby’ukuri yerekana gukiranuka…” (Imigani 12: 17)

Hari aho Bibilia itwereka ko ururimi rugereranywa n’igishirira gito gishobora gutwika ishyamba mu kanya gato. Yakobo 3:5-6: “N’ururimi na rwo ni ko ruri: Ni urugingo ruto rukirarira ibikomeye. Murebe namwe ishyamba naho ryaba rinini rite, uburyo ritwikwa n’agashashi gato cyane! Kandi koko ururimi ni umuriro yemwe ni ububi bunga n’isi, ururimi rwashyizwe mu ngingo zacu, ni rwo rwonona umubiri wose, rukongeza kamere yacu yose, na rwo rukongezwa na gehinomu”

Aha Bibiliya yerekana ko ururimi rufite ubukana butwika nk’umuriro, bityo rero umuntu akwiye kurukoresha avuga iby’ukuri kuko nubundi ibinyoma ntibiramba ariko “Ikivuzwe cy’ukuri kiraramba…” (Imigani 12:19).

Mukirisito ugomba kwibuka ko mu rubanza, Imana izazana ibyo wavuze byose bikagenzurwa ko ari iby’ukuri cyangwa ko ari ibinyoma, bityo rero, “Amagambo yawe ni yo azagutsindishiriza, kandi n’amagambo yawe ni yo azagutsindisha.” Matayo 12:37 kuko twese tuzicara imbere y’intebe y’imanza y’Imana.

Ururimi ni inkota rukaba n’umuriro utwika iyo rudakoreshejwe neza.

Facebooktwittergoogle_plusredditpinterestlinkedinmail

SIGA IGITEKEREZO CYAWE KURI IYI NKURU ::